Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA507 - Beräkningsmetoder inom bioinformatik  
Computational methods in bioinformatics
 
Kursplanen fastställd 2015-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPALG
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPALG DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Graham Kemp

Ersätter

TDA505   Three-dimensional structure TDA506   Structural bioinformatics


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 godkända högskolepoäng inom ämnet Datavetenskap eller motsvarande. Det krävs också en programmeringskurs och en kurs i diskret matematik.

Syfte

Som datavetare måste man kunna identifiera och förstå problem med ursprung i områden som inte är att betrakta som direkt datortekniska eller datavetenskapliga. I denna kurs visas hur beräkningsmetoder som traditionellt presenteras i datavetenskapliga kurser även kan appliceras inom bioinformatiken. I kursen behandlas därför också sådana begrepp, inom biologin, som krävs för att förstå de uppkomna problemställningarna.
Vi behandlar problem som uppkommer i samband med analys av biologiska datasekvenser (sekventiell bioinformatik) och makromolekylära strukturer (strukturell bioinformatik). Att läsa vetenskapliga artiklar är värdefull utbildning för alla vetenskapsmän och forskare. Att utveckla sin förmåga i att läsa vetenskapliga artiklar är nyttig förberedelse för framtida vetenskapliga undersökningar, och det egna vetenskapliga skrivande kan samtidigt förbättras. I denna kurs används därför forskningsartiklar som viktigaste referensmaterial, framför allt för att visa hur man presenterar idéer och metoder, och hur man kritiskt värdera dem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
  • beskriva bioinformatikproblem och beräkningsmetoder för att lösa dem
Färdighet och förmåga
  • implementera beräkningsproblemlösningar inom bioinformatik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • sammanfatta problem och bioinformatikmetoder beskrivna inom forskningslitteraturen
  • kritiskt diskutera olika bioinformatiska metoder som behandlar samma uppgift
  • identifiera situationer där bioinformatiska metoder kan tillämpas inom olika områden

Innehåll

Beräkningsmetoder och begrepp som presenteras i kursen är: dynamisk programmering, heuristiska algoritmer, grafpartitionering, image skeletonisation, utjämning och kantdetektering, klustring, undermatrismatchning, geometrisk hashning, constraint logic programming, Monte Carlo-optimering, simulated annealing, självundvikande vandring.
Bland de problem som hämtats från biologin är: sekvensinpass, domäntilldelning, jämförelse av strukturer, jämförande modellering, proteinveckning, fold recognition, upptäcka kanaler, molekyldockning, proteindesign.

Organisation

Föreläsningar och programmeringsövningar.

Litteratur

Föreläsningsmaterial; webbaserade resurser, utvalda vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter inom programmering, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.