Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY095 - Satellitbaserade navigationssystem
Satellite positioning
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Jan Johansson


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fysik

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av principerna för satellitbaserade positioneringssystem och specifik kunskap om befintliga och planerade globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) och deras tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Visa en grundlig förståelse av principerna för globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS)
  2. Förstå de matematiska och fysikaliska modeller som ingår i vetenskapliga GNSS dataanalys
  3. Göra observationer med GNSS utrustning och tillhörande dataanalys

Innehåll

Kursen introducerar grunderna i GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och ger en översikt över ett brett spektrum av olika GNSS-tillämpningar.

De grundläggande principerna för satellitbaserad positionsbestämning kommer att studeras. Vi kommer att i detalj studera koordinat- och tidsreferenssystemet, satellitbanor, signalutbredning och GNSS signalstrukturen. Matematiska modeller för både kod- och bärvågsbaserade metoder för positionering kommer att härledas för både absoluta och relativa positioneringsimplementeringar. Principerna kommer att illustreras med hjälp av verktygslådor (mjukvaror) för GNSS dataanalys. Speciellt fokuserar vi på principerna för positionering med hjälp av befintliga GNSS (dvs GPS, GLONASS, Galileo och BeiDou).

Vi kommer att göra en systematisk studie av faktorer som begränsar noggrannheten. Atmosfäriska störningar, satellitbanor och andra slumpmässiga och icke-slumpmässiga fel diskuteras. Metoder för att minska dessa individuella felkällor kommer att presenteras. Användningen av olika observationsmetoder beskrivs och motiveras. Begreppen rymdbaserade och markbaserade stödsystem (t.ex. Egnos och WAAS) kommer att grundligt behandlas. Dessa stödsystem används för att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten vid användning av GNSS. Vi kommer att definiera ordet integritet som är associerad med kvalitetskontroll av GNSS.

Kursdeltagarna kommer också att kunna lära sig använda olika sofistikerade programpaket för GNSS-datanalys som utvecklats för vetenskapliga applikationer med noggrannhetskraven på några millimeter.

En omfattande del av kursen är tillägnad det stora utbudet av olika GNSS-tillämpningar som redan finns och utsikterna för framtiden. Förutom de traditionella applikationer som finns inom navigering och positionering, bidrar GNSS med data till väderprognoser, rymdväder och geofysiska undersökningar. Dessutom är GNSS idag helt avgörande för tidssynkronisering och distribution av tid och frekvens i kommunikationsnät.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar och laborationer. Dessutom utförs fältarbete under en heldag för att samla in data med hjälp av olika GNSS-mottagarsystem.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd projektrapport, hemuppgifter kompletterat med muntlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.