Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK465 - Hållbara transporter  
Sustainable transportation
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: johan.bankel@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIEE INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPIEE INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Ivan Sanchez-Diaz

Ersätter

TEK445   Environmental aspects of transport


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande en teknisk grundexamen

Syfte

Kursen behandlar tekniska åtgärder och politiska styrmedel för att minska transportsektorns miljöeffekter. Alternativa bränslen och innovativ fordonsteknik kommer att vara en nödvändig del för en hållbar transportsektor. Dessa alternativa bränslen kan också ge betydande negativa bieffekter, men också generera stora utmaningar, t.ex. konkurrens med livsmedelsproduktionen, resurstillgänglighet och markanvändningseffekter. Syftet med kursen är att studenterna skall nå en förståelse för problemets karaktär och dess omfattning, samt utmana både rådande syn på lösningarar och ponteniella framtida.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Förklara transportsektorns ohållbara effekter - Analysera möjligheterna och utmaningarna av alternativa bränslen och innovativa fordonstekniken för vägtransportsektorn - Analysera möjligheterna och utmaningarna med alternativa transportsätt - Analysera möjligheterna och utmaningarna för transportpolitiska åtgärder.

Innehåll

Kursen tar ett helhetsperspektiv på transportsystemet inklusive person- och godstransporter. Föreläsningarna i kursen inkluderar: 1) Ohållbara effekterna av olika transportsätt, t.ex. personbilar, lastbilar, järnväg, sjöfart och luftfart 2) Alternativa bränslen och innovativ fordonsteknik, t.ex. biobränslen, hybrid- och elfordon, väte och bränsleceller, etc. 3) transportpolitiska åtgärder, t.ex. trängselavgifter, etc. Kursen är relaterad till "ITR362 - Hållbar logistik", som fokuserar på godstransporter och logistik. Kurserna kompletterar varandra, men kan läsas var för sig också.

Organisation

Kursen har tre huvudkomponenter: 1) bakgrund och expert föreläsningar, 2) seminarier och 3 en fallstudie. Föreläsningarna ger en grundläggande förståelse för de ämnen som behandlas i kursen. Dessa grundläggande föreläsningarna kompletteras med expert-föreläsningar från industri / politik / forskningsinstitut / etc. Seminarierna används för att stimulera debatt och stärka förståelsen för möjligheter och utmaningar för transport teknik och politiska åtgärder. Fallstudien är gruppuppgifter och används för att tillämpa den utvecklade kunskaper på ett praktiskt exempel.

Litteratur

En samling av tidskriftsartiklar och olika rapporter. En uppdaterade litteraturlistan publiceras på kursens hemsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För en bättre integrering av examination med föreläsningar och ett ökat samarbete mellan studenterna, har denna kurs en kontinuerlig examination baserad på inlämningsuppgifter (som ska skrivas under kursens gång) i from av små tentor, hemtentor och fallstudier (ca 1 inlämmingsuppgift i varje vecka). Båda små tentor, hemtentor och fallstudier kommer att bidra till kursens betyg. Deltagande i vissa föreläsningar och seminarier är obligatoriskt. Kursens organisation och examination kräver regelbunden närvaro och aktivt deltagande.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.