Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT231 - Requirements engineering
Requirements engineering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 75

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp    
0214 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   29 Okt 2018 em L,  08 Jan 2019 em L,  20 Aug 2019 fm L

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Eric Knauss

Ersätter

DAT230   Requirements engineering


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 1) en kandidatexamen i Software Engineering, Programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, inklusive an godkänd kurs i programmering (t.ex. DAT042, DAT050, DAT055, DAT170, TDA545, TDA550 eller motsvarande), och 2) en godkänd kurs i praktisk mjukvaruutveckling eller programvaruteknik projekt (t.ex. DAT255 Software Engineering Project).

Syfte

En av de största utmaningarna inom mjukvaruutveckling är att se till man utvecklar rätt system, dvs att förstå de krav som måste uppfyllas. Syftet med kursen är hur man lär sig att hitta och samla kraven från relevanta källor, både i början och under ett utvecklingsprojekt programvara, efter fastställda principer och format för att dokumentera och underhålla krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • förklara varför kravhantering är en nyckel till framgångsrik programvaruteknik,
 • beskriva de utmaningar som är involverade i kravhantering,
 • förklara vikten av att identifiera intressenter och deras kunskap, sammanhang och mål,
 • förklara skillnaden mellan funktions- och kvalitetskrav,
 • beskriva hur man genomför skräddarsydda (projekt/enskild kund) kravhantering i termer av gemensamma processer och tekniker,
 • förklara hur marknadsdrivet skiljer sig från skräddarsydda (projekt/enskild kund) kravhantering,
 • beskriva hur kravhantering i agila projekt skiljer sig från traditionell kravhantering.
Färdighet och förmåga
 • skicklig framtagning av programvarukrav,
 • tydligt dokumentera programvarukrav enligt moderna avancerade branschstandarder,
 • prioritera krav,
 • kvalitetssäkra krav och kravspecifikationer,
 • kunna bedöma nuvarande praxis av kravhantering i ett mjukvaruprojekt eller ett företag inom mjukvaruutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • föreslå relevanta förbättringar på kravhanteringsprocesser på ett övertygande sätt,
 • göra relevanta avvägningar i val mellan kravhanteringsmetoder och processer i ett givet projektsammanhang.

Innehåll

En av de största utmaningarna i programvaruutveckling är att se till att du utvecklar rätt system, dvs att förstå de krav som måste uppfyllas. Kursen fokuserar på hur man ska hitta och samla in krav från relevanta källor, både i början och under ett projekt för programvaruutveckling. Vi går igenom olika metoder för detta, såväl som olika bakomliggande principer och format för att dokumentera och underhålla krav.

Kursen behandlar särskilt problem som uppstår när man hanterar krav i en snabbt föränderlig och kostnadskänslig industriell verklighet. Följande moment ingår i kursen :

Identifiering och ledning av Intressenter
 • Framtagning av krav
 • Skriva krav och kravspecifikationer
 • Kvalitetssäkring av krav
 • Prioritering av krav
 • Koppling och samstämmighet mellan kravhantering och andra mjukvaruutvecklingsaktiviteter
 • Kravhantering i projekt kontra marknadsdriven utveckling
 • Kravhantering i Agile och iterativ/inkrementell utveckling

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar, workshops, samt projektuppgifter.

Litteratur

 

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten examineras på basis av uppgifter genomförda i projektet, en individuell skriftlig tentamen, och deltagande i alla seminarier.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.