Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FSP071 - Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga
Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues
 
Kursplanen fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SPRAK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   4,0 hp 3,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
SPRAK Fackspråk och kommunikation, Årskurs 1 

Examinator:

Magnus Gustafsson

Ersätter

FSP070   Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Dokumenterad post-gymnasial utbildning i engelska såsom kurserna FSP046; LSP505 eller motsvarande kurser. För antagning kan diagnostisk testning eller ansökningsportfölj komma att krävas.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda deltagare för en yrkesomgivning där man arbetar med kollegor för att förbättra fackspråk och kommunikation i projekt som omfattar avancerad så väl som populärvetenskaplig kommunikation av tekniskt innehåll. Kursen syftar även till att etablera pedagogiska verktyg och medvetenhet för att effektivt leda och handleda teknisk kommunikation. Kursen erbjuder den bakgrund som krävs för att arbeta som handledare i Chalmers skrivcentrum (CWC).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • effektivt handleda kommunikationsaspekter av studenters projekt eller uppgifter inom  teknologirelaterade discipliner och områden
  • leda kollegor och medarbetare i teknisk kommunikation och information inom ramen för en arbetsplatsomgivning
  • själv bedöma och förbättra sin förmåga att kommunicera tekniskt innehåll effektivt för olika syften och för olika mottagare
  • arbeta som studenthandledare i Chalmers skrivcentrum (CWC)

Innehåll

Kursen består av fyra huvudsakliga komponenter inom teknisk kommunikation. De fyra komponenterna är teori och analys, förbättrad egen teknisk kommunikation, handledningspraxis samt att planera och genomföra ett projekt inom teknisk kommunikation. Kursens seminarieserie består därför av en del som syftar till diskussion och analys av exempel på teknisk kommunikation och återkommande inslag i teknisk kommunikation i allmänhet. Analysen i seminariet grundas på genreteori, aktivitetsteori, retorik samt baseras på aktionslärande perspektiv på kommunikation. Vidare har seminariet inslag som utgör kärnan i att förbättra sin egen färdighet inom teknisk kommunikation samt övningar kring handledning och bedömning av andras tekniska kommunikation. Den avslutande delen av kursen är en tillämpning som kan omfatta samtliga delar och genomförs som ett utvecklingsprojekt eller en undersökning inom teknisk kommunikation.

Organisation

Kursen är schemalagd med två 4-timmars pass i veckan. I läsperiod 4 ägnas stora delar av seminarietiden åt handledning av studenternas olika projekt inom teknisk kommunikation. Inom seminariet förekommer även uppdelning i olika lärandegrupper med olika fokus på discipliner och inriktningar.

Litteratur

Den huvudsakliga litteraturen på kursen utgörs av bibliotekets e-böcker inom teknisk kommunikation.
Gillespie & Lerner, The Longman Guide to Peer Tutoring, Second Edition. (2008). New York: Pearson-Longman

English learners' dictionary: Ex.vis. Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners (2nd edition) eller Longman Exams Dictionary

Litteratur distribueras även via kursens pingpong aktivitetet

Rekommenderas:
Anderson, Paul V. Technical Communication - A reader-centered approach.
International student edition. Sixth Edition. (2007). Boston:
Thomson-Wadsworth

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms kontinuerligt via portfölj. Portföljen sätts samman genom ett representativt urval från studentens samlade produktion och reflektioner med fokus på analys av teknisk kommunikation; planering och genomförande av att handleda teknisk kommunikation samt den specifika fördjupning inom teknisk kommunikation som studenten genomför inom ramen för ett projekt med inriktning på akademisk eller professionell teknisk kommunikation. Samtliga uppgifter återkopplas och bedöms men endast portföljen samt projekt graderas U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.