Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA335 - Individual project in interaction design, major
Individual project in interaction design, major
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
15,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Projekt 15,0 hp Betygskala: TH   15,0 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Staffan Björk


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurserna TDA496 Interaction design methodologies, 7,5 hp, och TDA492 Graphical interfaces, 7,5 hp, eller motsvarande.

Syfte

Kursen ger studenter möjligheten att individuellt eller i en mindre grupp (1-3 personer) studera ett område relevant för interaktionsdesign som ligger utanför befintliga kurser. Projektet kan fokusera på programmering om det finns en klar koppling till interaktionsdesign.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva hur projektrapporter kan struktureras och vad de bör innehålla
  • Visa hur källhänvisning bör göra i akademiska texter
  • Oberoende kunna genomföra en mindre projekt i interaktionsdesign som följer vedertagna tillvägagångssätt för mindre projekt i interaktionsdesign
  • Dokumentera projektarbete på ett sätt som passar projektresultatet
  • Genomföra lämplig förstudie för ett mindre projekt
  • Etablera lämpliga avgränsningar för en projektplan för att på bästa sätt använda alla tillgängliga resurser, inklusive färdigheter och tid
  • Reflektera kring potentiella sociala och etiska problem som kan uppstå från resultatet av projektet

Innehåll

Studenter (förslagsvis med olika bakgrunder) genomför ett utvecklingsarbete. Lämpliga projektidéer ska utvecklas i samarbete med en lärare. Gruppen ska utveckla en design eller mjukvara (under handledning). Utvecklingen ska baseras på en plan som skapas innan projektet startar. Planen ska innehålla målet med projektet, planerad process, och planerat resultat.

Organisation

Självständigt projektarbete i mindre grupper om normalt 1-3 personer, med handledning. Arbetet ska utgå från planen som tagits fram innan kursen startar, dokumentera hur arbetet framskrider inklusive eventuella förändringar i planen, samt avslutas med en rapport.

Litteratur

En separat litteraturlista görs för varje projekt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en individuell skriftlig rapport. Rapporten kan innehålla gemensamma delar men de ska påpekas. Rapporten måste innehålla en individuell reflektion.

För att bli godkänd på kursen måste den enskilda studenten ha bidragit på ett väsentligt sätt till gruppens slutliga projektresultat och måste kunna förklara gruppens process, resultat och de olika medlemmarnas bidrag.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.