Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KPO045 - Biologiska material  
Biological materials
 
Kursplanen fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A+
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   20 Mar 2019 fm SB   10 Jun 2019 em SB_MU   30 Aug 2019 fm M  

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPNAT NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tiina Nypelö


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom kemiteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om biopolymerer och biokompositer. Kursen ämnar åt att koppla samman biologi, fysik och kemi och är därför passande för både kemister, biologer och materialvetare. Ur en biologs synvinkel kommer material hos organismer presenteras med utgångspunkt från molekylär biologi. Den kemiska strukturen av biopolymer kommer att utforskas i kursen för att visa hur den kemiska sammansättningen påverkar mekaniska egenskaper hos de studerade materialen: hud, artärer, växt vävnad, trä, tänder, ben och äggskal. Slutligen kommer vi i kursen att diskutera hur biomimicry är inspirerat av naturens egen design och hur det kan appliceras då nya "smarta" material utvecklas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • lista huvudkaraktärer hos biopolymerer och biomineraler
 • lista skillnader mellan struktur på syntetiska polymerer och biopolymerer
 • förstå vad som bestämmer strukturen och karaktären av proteiner
 • lista huvudfunktionerna hos proteiner och de viktigaste strukturella proteinerna
 • beskriva polysackarider och deras struktur
 • Förklara cellulosa struktur i växtcellväggen
 • Beskriva nyttiggörande av träbaserade komponenter i materialingenjörsvetenskapen
 • Förklara experimentella tekniker som vanligen används för att studera strukturen och egenskaperna hos biologiska material
 • Förstå frakturmekanismerna hos biologiska material
 • Förklara förstärkningsmekanismerna i syntetiska och biologiska kompositer
 • Förklara ''biomimetics'' och ''bionics''
 • kunna identifiera ''bionic'' design
 • Lista analytiska tekniker, huvudsakligen relaterade till visualisering, relevant för biologiska material
 • förklara processer för att tillverka material av byggstenar med biologiska ursprung
 • Korrelera biologisk struktur och egenskap hos biologiska material med mekaniska egenskaper och betydelse för biologiskt inspirerade ingenjörsvetenskapliga material och ''biomimetics''

Innehåll

Kursen täcker följande ämnen som tas upp under föreläsningarna (rubrikerna är på engelska då föreläsningarna ges på engelska).
 • Structure and failure mechanisms of biological materials
 • Biopolymers: Proteins
 • Biopolymers: Polysaccharides
 • Biomineralization
 • Wood as source for materials engineering building blocks
 • Biomimetic material design
 • Manufacturing, e.g., fiber spinning, 3D printing
Föreläsningarna kompletteras med ett projektarbete i grupp som täcker flera av de områden som tas upp under föreläsningarna.

Organisation

Föreläsningar, seminariumpresentation i grupper om ''biomimetics'', laborationsprojektarbete och projektpresentation.

Litteratur

Biological Materials kurspärm, Handouts.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen (skriftlig) samt godkänd seminariumpresentation, projektrapport och projektredovisning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.