Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME202 - Fordons- och trafiksäkerhet  
Vehicle and traffic safety
 
Kursplanen fastställd 2017-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration, del A 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0213 Tentamen, del B 2,0hp Betygskala: TH   2,0hp   19 Jan 2019 em M   26 Apr 2019 em SB   29 Aug 2019 em SB_MU  
0313 Tentamen, del C 2,0hp Betygskala: TH   2,0hp   19 Jan 2019 fm M   26 Apr 2019 fm SB   29 Aug 2019 fm M  
0413 Inlämningsuppgift, del D 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Jonas Bärgman

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TME201   Vehicle and traffic safety


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i mekanik

Syfte

Målet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för den roll passive och aktiv säkerhet har inom trafiksäkerhet. Kursen ska förbereda studenterna för design och utvärdering av aktiva och passiva säkerhetssystem

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för de viktigaste sensorteknologierna inom aktiv säkerhet
 • Förklara fördelar och begränsningar av olika sensorteknologier
 • Redogöra för tillämpningsområdet för aktiv och passiv säkerhet inom trafiksäkerhet
 • Ge exempel på aktiva säkerhetssystem som finns på marknaden idag och beskriva deras funktion och tillämpning
 • Redogöra begreppet kooperativa säkerhetssystem samt hur dessa kan utnyttjas för att vidga användningen av nya aktiva säkerhetssystem.

 • Redogöra för vikten av människa-maskin interaktionen och studier av förarbeteende vid utformningen av aktiva säkerhetssystem
 • Beskriva de verktyg som för tillfället används och är tillgängliga för utvärdering av aktiva säkerhetssystem
 • Beskriva olika metoder att reducera antalet skador och dödsfall i trafikolyckor
 • Diskutera inverkan av fordonsstruktur och krocktyp på lastvägar i strukturen och belastning på människan
 • Beskriva olika metoder att undvika bristande krock-kompatibilitet mellan olika fordon samt mellan fordon och vägens infrastruktur.
 • Beskriva hur fordonets skyddssystem och struktur kan bidra till att minska skaderisken i en kollision
 • Förklara relationen mellan människokroppens biomekanik och krocksäkerheten.
 • Utforma och genomföra ett krock prov, filtrera och analysera utdata, föreslå tillämpbara skadekriterier och beräkna värden på skadekriterier
 • Diskutera etiska aspekter och personuppgiftsskydd samt juridiska ansvarsfrågor rörande fordons-äkerhetssystem samt experimentella forskningsmetoder

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter/övningar, samt ett laborationsprojekt. Föreläsningarna täcker:

- Sensorsystem för integrerad aktiv och passiv säkerhet.
- Olycksdatainsamling och analys
- Aktiva säkerhetssystem
- Kooperativa säkerhetssystem
- Förarbeteende och förarmodellering
- Människa-maskin interaktion
- Fältdataanalys
- Utvärdering av aktiva säkerhetssystem
- Säkerhet och autonoma fordon
- Grundläggande epidemiologi
- Krocksäkerhet
- Kompatibilitet
- Framtida fordonsarkitekturer
- Skyddssystemsprinciper
- Provning
- Krockdockor
- Skaderiskmätning
- Utformning av vägens säkerhet

Organisation

- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter
- Laborationsprojekt

Litteratur

Presentationsmaterial från föreläsningarna läggs ut på kurshemsidan.

Bredvidläsning:
 • Ulrich W. Seiffert, Mark Gonter (2014):
  Integrated Automotive Safety Handbook. SAE International, R-407, ISBN
  978-0-7680-6437-7
 • Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic
  and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN
  978-3-540-73872-5

Examination inklusive obligatoriska moment

- Laborationsprojekt, A 2 p, godk. 
- Aktiv säkerhet, Tentamen B, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Passiv säkerhet, Tentamen C, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Inlämningsuppgift D, 1,5 p, godk.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.