Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY091 - Medicinsk elektronik
Biomedical instrumentation
 
Kursplanen fastställd 2017-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp 4,0 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Sabine Reinfeldt

Ersätter

ESS085   Medicinsk elektronik SSY090   Biomedical instrumentation


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Medicin för tekniker måste tas under samma period.

Syfte

Denna kurs förmedlar baskunskaper i hur traditionella ingenjörsdiscipliner, sensorer, aktuatorer och komplexa system används för klinisk diagnostik och behandling, samt undersöker fysiologiska orsaker till sjukdomar.

Lärandemålen för denna kurs kan delvis tillämpas för andra områden där sensorer och aktuatorer kombineras för övervakning och kontroll av komplexa system, till exempel i fordonsindustrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva fysiologiska funktioner i människokroppen, från det molekylära ursprunget till hur och varför de mäts, liksom beskriva den molekylära uppkomsten av sjukdomsstadier; 
  • förklara hur sensorer och mätsystem kan användas för att monitorera fysiologiska funktioner i människokroppen, hur dessa data kan användas för att förbättra och bekräfta beslut av sjukvårdspersonal, samt i vissa tillämpningar analysera vad som begränsar systemens prestanda;
  • beskriva hur ett medicintekniskt system används i utvalda tillämpningar;
  • beskriva, simulera, konstruera och använda en biopotentialförstärkare för EKG, samt analysera resultatet;
  • estimera och beskriva säkerhetsaspekterna av medicintekniska system;
  • genom muntlig presentation och skriftlig rapport på engelska, beskriva och motivera medicintekniska system för tekniska såväl som icke-tekniska specialister;
  • söka och tillgodose sig information från relevanta vetenskapliga publikationer under arbete i projektgrupp; 
  • diskutera etiska aspekter av forskning och utveckling av utvalda medicintekniska system.

Innehåll

Kursen ger en överblick av det medicintekniska fältet från ett system-orienterat perspektiv, främst för klinisk diagnostik genom exempel från klinisk fysiologi (t.ex. EKG, EEG, EMG, respiratoriska systemet, blodtryck) och radiologi. Principer och tekniker som används i elektrofysiologiska mätsystem analyseras, designas och verifieras. De flesta elektroniska utrustningar för medicinskt användande innehåller sensorer, förstärkare, och instrument för lagring och presentation av signalen. Aspekter på dessa enheter och dess användande i diverse medicinska tillämpningar diskuteras. En laborationsdel av kursen innefattar design och verifiering av elektronik för elektrofysiologiska registreringar av hjärtat, d.v.s. en EKG-förstärkare. Ett antal state-of-the-art-applikationer diskuteras med inbjudna experter under seminarier. I många områden presenteras de senaste upptäckterna för kliniska rehabiliteringsmetoder och apparater.

Organisation

Kursen ges under två läsperioder. Den första perioden består av: föreläsningar, inlämningsuppgifter och ett laborationsmoment. Den andra perioden består av: föreläsningar (varav de flesta av inbjudna experter i sina områden), inlämningsuppgifter och ett projektarbete med valbart ämne.

Litteratur

Preliminär litteratur: J.G. Webster, ed: Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed, 2009. Tortora & Derrickson, Introduction to the Human Body, Wiley & sons, 10th ed. 2015.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd (betyg 3) ska följande vara godkänt: inlämningsuppgifter, laborationsövning inklusive en skriftlig laborationsrapport; ett projektarbete inklusive skriftlig rapport och muntlig presentation; samt närvaro vid gästföreläsningar och obligatoriska workshops. För möjlighet till högre betyg krävs en skriftlig hemtentamen i slutet av kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.