Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT216 - Design och konstruktion av grafiska gränssnitt  
Design and implementation of graphical interfaces
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp    
0214 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   07 Jun 2019 em H   13 Okt 2018 em SB   20 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Olof Torgersson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT215   Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Tema:

MTS 1,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen TDA548 Grundläggande programvaruutveckling eller motsvarande.

Syfte

I princip alla datorprogram som ska användas av människor använder sig idag av grafiska gränssnitt. Att utveckla dessa innebär inte bara en förståelse av hur dessa kan implementeras utan även att man har en förståelse för de som ska använda programmen. Kursen ger praktisk erfarenhet i dessa två aspekter genom ett grupprojekt som ger en fördjupning av delmomentet kring grafiska komponenter från kursen Objektorienterad programvaruutveckling. Projektets mål är att utveckla en applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta dessa testa programmet iterativt förbättra det.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
  • Skapa och motivera skisser på ett grafiskt gränssnitt baserat på en specifik användning och användargrupp
  • Känna igen och kunna identifiera vanliga mönster inom gränssnittsdesign
  • Kunna beskriva vanliga metoder för utvärdering av användargränssnitt

Färdighet och förmåga
  • Implementera ett gränssnitt genom tillämpning eller expansion av ett standardbibliotek för grafiska gränssnitt
  • Välja och tillämpa vanliga mönster inom gränssnittsdesign på ett designproblem
  • Arbeta iterativt för att skapa lättanvända gränssnitt genom en växelverkan mellan implementation och användartest

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Genomföra projekt där uppdelning och koordinering av arbetsuppgifter mellan medlemmar behövs
  • Utveckla och specificera projektmål successivt allteftersom ett projekt genomförs.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av standardklasserna i ett välutvecklat
grafiskt bibliotek, en översikt över vilka riktlinjer som krävs för att
skapa lättanvända gränssnitt samt metoder för att iterativt utveckla och
förbättra ett gränssnitt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och
inlämningsuppgifter. En stor del av arbetet är självständigt grupparbete
där en prototyp utvecklas. Projektets mål är att utveckla en
applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta dessa
testa programmet iterativt förbättra det.

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning sker i form av två moment. Momenten benämns Tentamen 4 hp, som
examineras i form av skriftlig salstentamen, och Projekt 3,5 hp, som
examineras i form av projektrapport.

Vidare krävs att samtliga i kursen ingående uppgifter skall redovisas med godkänt resultat.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.