Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT246 - Empirisk programvaruteknik
Empirical software engineering
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 75

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Inlämningsuppgift 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    
0214 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   14 Jan 2019 em L,  25 Apr 2019 fm L,  27 Aug 2019 fm L

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Richard Torkar

  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT245   Empirical software engineering


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen inom Software Engineering, programvaruteknik, Datavetenskap eller motsvarande.

Syfte

Mjukvaruföretag måste ständigt förbättra sig för att bli snabbare, bättre och mer effektiv. Kursen syftar till att lära sig  vetenskapliga metoder, särskilt experiment och statistik, för datainsamling, t.ex. som underlag för analys och beslutsstöd i förbättringsinitiativ i mjukvaruorganisationer. Kursen förbereder studenterna för examensarbete och förbättrar elevens förmåga att bedriva forskarstudier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Kunskaper och förståelse:
a. Förstå principerna avseende empiri inom programvaruteknik.

b. Förståelse principerna bakom fallstudier/experiment/enkäter.

c. Beskriva de underliggande principerna för meta-analytiska studier.

d. Förklara vikten av forskningsetik.

e. Känna till och definiera "code of ethics" gällande forskning inom
programvaruteknik.

f. Diskutera och förklara the vanligaste etiska modellerna inom forskningen.

g. Redogöra för och förklara vikten av validitetshot och hur man kan
kontrollera dessa typer av hot.


2. Färdigheter och förmågor:

a. Designa en empirisk studie.

b. Analysera deskriptiv statistik och definiera lämpliga analysmetoder.

c. Använda och förklara "code of ethics" för programvaruteknisk
forskning.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:

a. Ange och diskutera verktyg för dataanalys och, i synnerhet, bedöma
verktygens resultat.

b. Bedöma lämpligheten i olika empiriska metoder och deras tillämpbarhet i att
lösa olika och disparata programvarutekniska problemställningar.

c. Ifrågasätta och bedöma vanliga etiska frågeställningar inom
programvaruteknisk forskning.

Innehåll

Kursen är för studenter som är intresserade av att lära sig applicera olika empiriska metoder inom programvaruteknik. Kursen introducerar kvantitativa och kvalitativa metoder inom programvaruteknik. 

Kursen innehåller:
  1. Deskriptiv och inferentiell
    statistik applicerat på programvaruteknik.
  2. Kvalitativa metoder i
    programvaruteknik.
  3. Metoder för att praktisera evidensbaserad programvaruteknik.

Organisation

Kursen introducerar kvantitativa och kvalitativa metoder för programvaruteknisk forskning tillsammans med statistiska metoder för att analysera resultat.


Kursen innehåller: Deskriptiva och inferentiella
statistiska metoder applicerade inom programvaruteknik. Användning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Metoder för att analysera kvantitativ och kvalitativ data inom programvaruteknik. Användandet av statistiska verktyg.

Litteratur

Vi kommer använda olika böcker och forskningsartiklar för att belysa de olika fälten. Mer information fås vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom tre inlämningsuppgift (labbar) som genomförs i grupp (normalt 3-4 studenter). Kursen examineras slutligen också med en skriftlig salstenta. Inlämningsuppgifter är teoretiska och praktiska till sin natur.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.