Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT135 - Hantering och återvinning av avfall  
Waste management
 
Kursplanen fastställd 2016-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPISC
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Jan 2019 fm H   26 Apr 2019 em M   28 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Britt-Marie Steenari


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi.

Syfte

Kursens syfte är att undervisa studenterna om olika tekniker för avfallsbehandling. I kursen läggs speciell vikt vid tekniker för att omvandla avfall till produkter eller material som kan användas på ett gynnsamt sätt. Det yttersta målet för dessa tekniker är, naturligtvis, att undvika bildning av avfall i industri och samhälle. Inom överskådlig framtid kommer dock industriella aktiviteter och konsumtion i samhället att producera avfall. Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är en väl fungerande avfallsbehandling med målet att använda de material som ingår i avfallet på bästa sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kunna ge en översikt över avfallsbehandlingsområdet inklusive definitioner
Beskriva och diskutera avfallshantering samt användnings- och återvinningsalternativ inom följande materialområden:
--Metaller
--Polymera material
--Behandling av olika strömmar av flytade avfall  - mekaniska, biologiska och kemiska metoder; industriella och kommunala tillämpningar; anaerob rötning; produktion av bio-gas; avvattning och torkning av slam
--Fasta avfall - separation, förbränning/förgasning, kompostering och deponering; behandling och användning av askbaserade produkter
--Radioaktivt avfall
--Nya tekniker och metoder

Innehåll

Kursen behandlar ett antal aspekter av resurshushållning och avfallsbehandling, återvinning och återanvändning. Områdena presenteras av olika föreläsare som är specialister inom sina respektive ämnesområden.
Områden som behandlas i kursen är:
Avfallsflöden i samhället, askor, biologisk markrening, modellering och optimering av biologiska behandlingssystem, återvinningmetoder för metaller och plaster, hydrotermal och termisk avfallsbehandling, radioaktivt avfall, direktiv och regler.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, ett obligatoriskt projektarbete och studiebesök vid lämpliga anläggningar för avfallsbehandling.

Litteratur

Material som delas ut av föreläsare plus litteratur som meddelas via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen innehåller en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska delarna av kursen. Projektet är obligatoriskt. En skriven rapport och en muntlig presentation av projektet är också obligatoriska, liksom att delta vid de andra projektgruppernas presentationer.
En godkänd projektrapport som lämnats in före utsatt datum i ett skick som kan godkännas utan justeringar, ger 6 bonuspoäng som adderas till tentamensresultatet.  On projektrapporten lämnas in i korrekt tid men i ett skick som inte kan godkännas utan justeringar reduceras antalet bonuspoäng.
Studiebesöken är obligatoriska.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.