Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO955 - Juridisk introduktionskurs  
Introduction to law
 
Kursplanen fastställd 2017-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Jan 2019 fm L,  26 Apr 2019 em L,  27 Aug 2019 fm L

I program

MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Daniel Eriksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska B

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att säkerställa grundläggande juridiska kunskaper och anpassade färdigheter i juridisk metodik för Chalmers studenter med inriktning på deras framtida yrkesverksamhet på beslutande tjänstenivå och i projektledaransvar.
Målsättningen med kursen blir, med utgångspunkt från syftet, att studenten efter avslutad kurs har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper om och har förståelse för juridiska förhållanden som rättssystemet, centrala lagstiftningar, organisation och ledningssystem, hållbarhet, etik samt teknik- och företagsspecifika juridiska sakrättsförhållanden, samt att i begränsad omfattning kan tillämpa juridisk metodik i faktiska affärssituationer såväl som för att säkerställa lagefterlevnad/andra krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ge en förklaring till det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll. (LM 1).
Förklara skillnaderna avseende straffrätt (offentlig rätt) och civilrätt (LM 2).
Redogöra för vanliga juridiska uttryck och termer på svenska och/eller latin (LM 3).
Tillämpa grundläggande delar i avtals- och köprätten, arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor utifrån faktiska förhållanden (LM 4).
Beskriva syftet med branschavtal och kunna tillämpa sådana (LM 5).
Ge väl motiverande och förklarande exempel på förhållanden som kräver systematiskt arbete i verksamheter och visa exempel på praktiskt tillämpning av sådana krav (LM 6).
Identifiera och analysera risker och hot i företagsverksamhet och ge förslag till möjliga adekvata åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa dessa (LM 7).
Applicera en verksamhetsanalys kring hållbarhetsfrågor och etikfrågor, liksom diskutera frågorna utifrån juridiska aspekter. (LM 8).
Redogöra för i vilka sammanhang en chef, handläggare och/eller projektledare förväntas utföra juridiska uppgifter samt kunna inse sina begränsningar och bedöma när det föreligger behov av juridisk expertis (LM 9).

Innehåll

Block 1: Grundläggande om juridik och juridisk metod, hållbarhet och etik
Grundläggande om rättsordningen, rättsprocessen, rättskällor, domstolsprocesser, ansvarsfrågor; juridiska ansvar civilrättsligt och offentligrättsligt. Vidare om hållbarhet och etik i juridiskt perspektiv.

Block 2: Systematiskt arbete för säkerhet mot olyckor och skydd mot brottsliga angrepp
Systematiskt arbete, säkerhet mot olyckor och skydd mot brottsliga angrepp, informationssäkerhet och dataskyddsförordningen, lagstiftning om skydd mot olyckor och krishantering, organisations- och ledningssystem som krav i standarder för kvalitet, miljö, hållbarhet, risk management, arbetsmiljö och informationssäkerhet.
Block 3: Affärsjuridik
Personrätt, associationsrätt, fullmaktsrätt, avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt inklusive patent, upphovsrätt och varumärken, transporträtt, logistik, standardavtal, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och marknadsrätt.

Block 4: Miljörätt, plan- och byggrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö
Miljörätt inklusive miljömålen, miljötillstånd och hållbarhet, adekvata övriga bestämmelser, jordabalken, plan- och bygglagen, entreprenadrätt, konkurrensklausuler, avtal, arbetsmiljörätt inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsrätt.

Kursens omfattning sätter ramarna för kursinnehållets bredd och djup. Några områden som inte berörs i kursen är t ex inköp, konkurrensrätt, krediträtt som skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen och andra säkerheter, obestånd det vill säga utsöknings-och konkursrätt, förvaltningsrätt, import/export och tullfrågor.

I övrigt förbehåller sig kursansvarig att från kurs till annan anpassa kursens innehåll till studenternas respektive programinriktning om detta är lämpligt och/eller möjligt.
Kursbeskrivning tillhandahålls vid kursstart på kurshemsidan och detta korresponderar med schemat i Time-Edit

Organisation

Kursen består föreläsningar och workshops
Kursen genomförs flera tekniklektorer vilka är samordnade vad gäller kursens innehåll och utformning

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen 5,5hp - 3, 4, 5, U
Inlämningsuppgift/er2poäng - G, U
För att erhålla slutbetyg för kursen krävs godkänt både avseende skriftlig tentamen och inlämningsuppgift/er. Tillåtet material på tentamen: Lagtextsamling


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.