Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM130 - Hantering av intressenter för hållbar utveckling
Managing stakeholders for sustainable development
 
Kursplanen fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Anna Bergek

  Gå till kurshemsida


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap och miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur man bygger konstruktiva relationer med olika intressenter i praktiken. Studenterna får med sig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i såväl hantering av behov och intressen hos olika intressenter, som i hur man integrerar och tar till vara en mångfald av intressenters olika form av expertis i hållbarhetsprojekt i olika sorters organisationer. Intressenter inkluderar lokala och nationella myndigheter, mellanstatliga organisationer, industri, universitet, forskningsinstitut, försäkringsbolag, NGOs och vanliga medborgare. Det centrala i kursen är de tvärdisciplinära kunskaper och färdigheter som behövs för att leda hållbarhetsprojekt och interagera med en mångfald av intressenter i dessa sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kritiskt diskutera vikten av, och de potentiella fördelarna med, att involvera intressenter i projekt för hållbar utveckling samt de utmaningar detta innebär;
 • Redogöra för och tillämpa relevanta teorier, modeller och metoder för att identifiera och kategorisera olika slags intressenter i relation till specifika sammanhang för hållbar utveckling;
 • Identifiera olika intressenters behov och potentiella intressekonflikter mellan olika intressenter;
 • Dra nytta av flervetenskaplig litteratur och annan information som är relevant för att bygga konstruktiva förhållanden till och mellan intressenter;
 • Kommunicera och interagera med olika intressentgrupper.

Innehåll

 • Perspektiv på multi-intressentprocesser för hållbar utveckling
 • Företag och deras intressenter
 • Involvering av konsumenter och medborgare
 • Identifiera och hantera intressenter i projekt för hållbar utveckling
 • Kommunikation med intressenter
 • Hinder för involvering av intressenter
 • Intressenter och policy
 • Förhandlingar med intressenter för internationella avtal

Organisation

Kursen består av en serie sammanlänkade föreläsningar, litteraturseminarier, gästföreläsningar, gruppseminarier, workshopar, grupparbeten och individuella uppgifter. Föreläsningar och litteraturseminarier fokuserar på att tillhandahålla insikter och verktyg från den akademiska litteraturen och från praktiken rörande involvering och hantering av intressenter, med särskilt fokus på hållbar utveckling. Kursen innehåller även presentationer från experter på området som berättar om sina erfarenheter av att arbeta med dessa områden i praktiken. I gruppseminarier och workshopar diskuterar studenterna praktiska exempel eller deltar i olika övningar. De syftar till att träna upp färdigheter som är användbara för att identifiera, förstå och interagera med intressenter i projekt för hållbar utveckling. Studenterna arbetar även i grupp med en verklig hållbarhetsfråga, där de använder den kunskap och de kompetenser som de utvecklat under kursen. Projektarbetet baseras på skrivbordsarbete och intervjuer med praktiker i olika slags intressentorganisationer. Kursen omfattar obligatorisk närvaro vid litteraturseminarier, g och workshopar.

Litteratur

Tillkännages två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig individuell hemtentamen, en skriftlig projektrapport (i grupp) och obligatoriska veckouppgifter (individuellt och i grupp). Veckouppgifterna betygsätts med godkänt/underkänt och den skriftliga hemtentamen betygssätts enligt skalan underkänt, 3, 4, 5. Kursbetyget bestäms av betyget på hemtentamen, men det krävs ett godkänt betyg på alla uppgifter för att bli godkänd på kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.