Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT043 - Objektorienterad programmering  
Object oriented programming
 
Kursplanen fastställd 2013-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   16 Mar 2019 fm H   12 Jun 2019 fm M   21 Aug 2019 fm SB_MU  
0212 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Joachim von Hacht

  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT040   Objektorienterad programmering DAT041   Objektorienterad programmering DAT042   Objektorienterad programmering


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Kursens syfte är att lära ut grundprinciperna för det objektorienterade synsättet och hur man konstruerar objektorienterade program. Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt objektorienterade principer består av ett antal samverkande objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att avläsa och uppdatera dem. Objekten beskrivs av s.k. klasser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • självständigt konstruera objektorienterade program som både använder sig av egenhändigt konstruerade klasser och av färdiga standardklasser.

 • konstruera händelsestyrda program med grafiska användargränssnitt.

 • använda standardklasser för bl.a. datasamlingar, strömmar och filer.

 • söka information om standardklasser i Java API.

 • använda några vanligt förekommande kodutvecklingsverktyg.

 • beskriva enkla objektorienterade modeller i ett objektorienterat modelleringsspråk.

Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas: • Grundläggande begrepp i objektorienterad programutveckling. Vad som skiljer det objektorienterade synsättet från andra synsätt.

 • Objekt och klass. datainkapsling.

 • Konstruktorer, metoder, instansvariabler, klassvariabler.

 • Modularisering av program.

 • Användning av dokumentation för standardbibliotek.

 • Användning av standardklasser för datasamlingar.

 • Kodningsstandard, namnsättning och kommentering.

 • Testning av program.

 • Arv, dynamisk bindning och polymorfism.

 • Abstrakta klasser och gränssnitt.

 • Grafiska användargränssnitt. Händelser och lyssnare.

 • Model-View-Controller-arkitekturen för program med grafiska användargränssnitt.

 • Felhantering.

 • Strömmar och filer.

 • Något om aktiva objekt och trådar.

 • Orientering om modellering i UML.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och handledda övningar.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Slutbetyg i skala 3-5 ges efter godkända inlämningsuppgifter (laborationer) och baseras på tentamensbetyget.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.