Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT290 - Datatekniskt projekt
Computer science and engineering project
 
Kursplanen fastställd 2015-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Sven Knutsson


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger på kunskaper inhämtade i tidigare kurser inom digitalteknik- och mikrodatorområdet. För att vara behörig till kursen krävs avslutade kurser i Grundläggande datorteknik och Programmering av inbyggda system

Syfte

Kursen ska ge studenten grundläggande och allmänna färdigheter i att driva respektive medverka i tekniska utvecklingsprojekt, vilket innebär att arbeta koordinerat i en projektgrupp för planering, genomförande och uppföljning, med stor vikt lagd på skriftlig kommunikation. Kursen ska också ge studenten tekniska färdigheter i att konstruera, integrera och verifiera hård- och mjukvara för processorbaserade system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. konstruera, verifiera och demonstrera ett mikrodatorsystem som består av en mikroprocessor och lämpliga periferienheter (eventuellt också viss elektronik för gränssnitt och ett grafiskt gränssnitt) för att uppfylla specificerad funktionalitet och prestanda.
2. skriva ett C-program för en mikroprocessor med fokus på hantering av periferienheter.
3. visa basfärdigheter i att driva och följa upp ett tekniskt utvecklingsprojekt som drivs i en grupp om en handfull utvecklare.
4. med stöd av grundläggande funktioner hos ett versionshanteringssystem, organisera löpande dokumentation, rapporter samt programkod.
5. skriva en grundläggande projektplan inför ett tekniskt utvecklingsprojekt.
6. skriva en projektrapport som avslutning på ett tekniskt utvecklingsprojekt samt kritiskt granska ytterligare ett projekt.
7. resonera om ställningstaganden och slutsatser, deras bakgrund och deras följder, i det egna projektet samt för ytterligare ett projekt.

Innehåll

Konstruktion och verifiering av ett mikrodatorsystem, inklusive mikroprocessor och periferienheter, som tas fram för en viss funktionalitet och viss prestanda. Metodik för projektarbete, inklusive planering, drift, uppföljning och versionshantering. Skriftlig framställning i form av dokumentation, protokoll och slutrapport.

Organisation

Initialt introducerar föreläsningarna den mikrodatorteknik som krävs för att göra tekniska bedömningar och val vid konstruktion av systemet. Dessutom belyser de tidiga föreläsningarna hur man driver och dokumenterar tekniska utvecklingsprojekt, till exempel aspekter som rapportskrivning, gruppdynamik och versionshantering.

Projektgruppen, som sätts samman av lärarlaget, väljer projekt från ett begränsat antal erbjudna projekt. I samband med valet tilldelas varje projektgrupp en mentor som ger stöd under projektarbetet. De första två läsveckorna ägnar projektgruppen sig främst åt att läsa in sig på teknisk dokumentation och åt att utarbeta en projektplan.

Konstruktionsarbetet påbörjas i läsvecka 3 och löper, med stöd av veckovisa projektgruppsmöten och kontinuerlig dokumentation, fram till de avslutande två läsveckorna då arbetet med systemverifiering, demonstrationsförberedelser och slutdokumentation intensifieras.

Litteratur

Manualer och datablad.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen, som drivs på projektform i grupper om 6-8 studenter, leder till individuella betyg (U, 3, 4 respektive 5). Betyget baseras på olika samverkande parametrar, nämligen kvalitet i projektdrift (planering, konstruktionsarbete), teknisk kvalitet (uppfyllande av plan, kvalitet hos slutprodukt) samt kvalitet i skriftlig kommunikation (disciplinärt språk, informationsstruktur, retorik, publikanpassad argumentation).

Betygsgrundande bedömning sker för fyra speciella leveranser: 1) projektplan, 2) oppositionskommentar på annan grupps utkast på slutrapport, 3) demonstration av slutprodukt samt 4) slutrapport. Dessutom sker betygsgrundande bedömning vid flera tillfällen under kursens gång med avseende på projektmöteshantering och versionshantering. Resultatet av dessa bedömningar är ett gruppbetyg. Baserat på respektive students bidrag till projektgruppens arbete sätts ett individuellt betyg som kan vara högre eller lägre än gruppbetyget.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.