Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IDY029 - Ekonomisk analys 2: Externanalys  
Economic analysis 2: Financial statements
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Dugga, del A 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   Kontakta examinator,  11 Jun 2019 fm SB_MU   27 Aug 2019 fm SB  
0212 Projekt, del B 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    
0312 Inlämningsuppgift, del C 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Anders Isaksson

Ersätter

IDY028   Ekonomisk analys 2: Externanalys

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomisk analys 1

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning och färdigheter i extern företagsanalys, baserad på externt tillgänglig historisk, teknisk och ekonomisk information.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering
- Färdighet i att utföra extern finansiell analys
- Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar
- Förståelse för hur företagets finansiella strategi inverkar på företagsvärdet
- Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

Innehåll

- Introduktion i företagets bokslut och redovisning
- Årsredovisningen (balans- och resultaträkningen)
- Finansiering och kapitalanskaffning
- Finansiell analys
- Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")
- Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
- Konkurrent- & branschanalys
- Företagsvärdering
- Analys av företagets påverkan på människa och miljö
- Risker och möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar
- Hållbarhetsredovisningen

Organisation

- Föreläsningar och självständiga övningar i ekonomisk analys
- Projektarbete i ekonomisk analys
- Föreläsningar och projektarbete med inriktning mot hållbar utveckling

Litteratur


- Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- En individuell skriftlig tentamen i ekonomisk analys
- En skriftlig rapport kring projektarbetet ekonomisk analys
- En skriftlig inlämningsuppgift kring hållbar utveckling


Publicerad: on 24 jan 2018.