Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK396 - Ekonomistyrning  
Managerial accounting
 
Kursplanen fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+
Minsta antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt, del A 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0212 Projekt, del B 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0312 Tentamen 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp   19 Mar 2019 fm L,  12 Jun 2019 fm L,  19 Aug 2019 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Cecilia Åberg

Ersätter

TEK395   Ekonomistyrning


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Industriell ekonomi, externredovisning (7,5 hp) och Ekonomisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge bättre förståelse för hur företagets produktionsprocesser samspelar med företagets ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för ekonomi- och verksamhetsstyrning är att uppnå styreffekter genom att utforma styrsystem som ger incitament för medarbetarna. För att förstå dessa systems effekter måste såväl mänskliga beteenden, ansvarsfördelningar och organisationsformer som utformningen av det specifika ekonomi- eller verksamhetsstyrsystemet tas i beaktande.
Denna kurs tar upp
- samband mellan mänskligt beteende och ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- modeller och metoder som utnyttjas för att styra beteenden som berör företagens produktionsprocesser.
- nya former av modeller/metoder för verksamhetsstyrning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tänka ut och sammanställa konsekvenser av utformning av system för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Ställa samman såväl förtjänster som svagheter med ekonomi- och verksamhetsstyrningssystem i en verksamhet
  • Tänka ut hur företagsekonomi och verksamhetsstyrning kan anpassas till specifika industriella processer
  • Använda prestationsmätning och kritiskt bedöma utfallen
  • Använda och modifiera "nya" metoder (såsom analys av kundlönsamhet, identifiera intäktsdrivare etc) för ekonomi- och verksamhetsstyrning i specifika situationer
  • Relatera omvärldsförändringar och ändrade förutsättningar till hur nya metoder och modeller utvecklas

Innehåll

Kursen innehåller tre teoretiska avsnitt.


Första avsnittet behandlar innebörden av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Under detta avsnitt kommer såväl ekonomi- och verksamhetsstyrningens utgångspunkter samt styrmedel som beteendemässiga och andra mänskliga effekter att behandlas.


Ett andra avsnitt tar upp prestationsmätning, som omfattar såväl traditionella som nyare metoder och modeller. 


Det tredje avsnittet presenterar nyare idéer inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen, såsom analys av kunderlönsamhet, processtyrning m m.


De tre avsnitten innefattar hantering av metoder och bearbetning genom diskussioner, seminarier och projekt för att uppnå en djupare förståelse av styrningens verkan och effekter.

Organisation

Lärandeaktiviteter är en kombination av eget arbete, litteraturseminarier, föreläsningar och projektarbete.

Det egna arbetet sker dels denim självständigt arbete med litteratur och dels gruppvis med projektuppgifter.

Obligatoriska redovisningar ingår i kursen och kommer att ske i både skriftlig som muntlig form.

Litteratur

Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H., "Den nya ekonomistyrningen" (Faktabok)


Ax, C. och Kullvén, H., "Den nya ekonomistyrningen" (Övningsbok)


Övrigt material - Artiklar som presenteras i anslutning till kursens start.


Ett mindre antal artiklar kan även komma att anges under kursens gång.


Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärande aktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

Examination inklusive obligatoriska moment

För slutbetyg krävs godkända projektarbeten samt godkänd tentamen.


Samtliga delmoment måste ha uppnått minst godkänt för godkänt slutbetyg.


Graderat slutbetyg sätts baserat på resultatet på tentamen.


Utrymme för alternativa examinationssätt finns i speciella fall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.