Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF171 - Gasturbinteknik  
Gas turbine technology
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Jan 2019 fm M   25 Apr 2019 fm M   Kontakta examinator

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Olivier Petit

  Gå till kurshemsida


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Strömningsmekanik, fortsättningskurs, TME225

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur turbomaskindesign tillämpas på gasturbiner i allmänhet och
flygmotorer i synnerhet. Detta inbegriper att utveckla en förståelse hur tillämpad aerodynamik, solid- och
materialmekanik leder till begränsningar för gasturbinens konstruktion och prestanda.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • tillämpa designprinciper för turbomaskiner på gasturbinsystem.
  • genomföra konceptuell design och analys av ett flertal gasturbincykler (stationära gasturbiner samt flygmotorer)
    värdera och förstå hur strömningsförluster uppkommer i turbomachiner med hjälp av kommersiell programvara samt
  • med enklare metoder baserade på förlustmodellering och termodynamikens andra huvudsats

Innehåll

Gasturbiner är den dominerande motortypen för framdrift av flygplan och har stor 
utbredning inom kraftgenerering samt marina tillämpningar. Inom kursen täcks aspekter från cykelstudier 
och prestandaberäkningar till detaljerad analys av individuella komponenter. Ambitionen är att studenten ska 
bli bekant med olika gasturbinkoncept och deras drift. Kunskap för att kunna konstruera och analysera 
mer avancerade turbomaskiner föreläses. 

Kursen startar med en generell översikt av gasturbinsystemet och dess tillämpningar. De krav som 
ställs på en flygmotor eller en gasturbin för en stationär tillämpning och hur dessa krav i sin tur
påverkar motorn behandlas. Utöver detta diskuteras de krav på komponenterna som måste 
nås för att de krav som ställs på motorn ska kunna klaras av. Ett flertal designprinciper för 
komponenter som kompressorer, turbiner, munstycke etc beskrivs och de mest väsentliga kraven 
för det slutgiltiga systemet. Förutom områden vilka typiskt berörs i en gasturbinkurs så diskuteras
materialval (superlegeringar), utmattning (såsom kryp och lastcykler) samt miljöaspekter (buller och 
emissioner och alternativa bränslen).

Organisation

Två föreläsningar per vecka ges. Exempelräkningar är integrerade i föreläsningarna. 

Tre konstruktionsuppgifter kompletterar lärandeprocessen. 

1. Termodynamisk analys av en modern tre-axlig flygmotor

2. Konceptuell design av en modern tre-axlig flygmotor 

3. Två- och tredimensionell strömningskonstruktion, dvs generering av geometri för att nå god strömningsprestanda för en transonisk högtryckskompressor. 

Ett studiebesök till Siemens Industrial Turbomachinery ingår.

Litteratur

Cohen, Rogers, Saravanamuttoo: Gas Turbine Theory. 6th edition.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tenta avslutar kursen. De tre konstruktionsuppgifterna anses vara en viktig del av lärandet i kursen
vilket reflekteras i bonuspoängen vilka tillgodoräknas tentaresultatet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.