Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA521 - Storskalig optimering
Large scale optimization
 
Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren MPENM: ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, kontaktuppgifter finns här. Kurstillfället ges vartannat år. Ges inte 2018/2019


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0197 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Ann-Brith Strömberg


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i linjär och diskret optimering.

Rekommenderas att ha läst TMA947 Nonlinear optimization.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de
viktigaste principerna för effektiv lösning av praktiska, storskaliga
optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Efter en
inledande serie föreläsningar ägnas kursens huvudsakliga verksamhet åt
projektarbeten, vari studenterna utnyttjar dessa principer för att
effektivt lösa några relevanta optimeringsproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • självständigt analysera och föreslå modellerings- och lösningsprinciper för en uppsjö av typer av optimeringsproblem;
  • och ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda dessa principer i praktisk verksamhet med hjälp av mjukvaror för optimering.

Innehåll

Storskaliga optimeringsproblem har i princip alltid en inneboende struktur som kan - och skall - utnyttjas för att medge att de löses effektivt. Kursen behandlar ett antal grundläggande principer med vars hjälp storskaliga optimeringsproblem kan lösas. Tekniken kallas allmänt dekomposition-koordination och utnyttjar bland annat konvexitets- och dualitetsteori. Delar av denna teori behandlas i kursen Olinjär optimering (TMA947) men studeras här med ett större djup. Kursen innehåller tre viktiga praktiska moment: en övning i modellering och lösning av ett designproblem, samt två projektarbeten i vilka storskaliga optimeringsproblem löses med hjälp av dualitetsteori och tekniker som gås igenom vid föreläsningarna. 

Kortfattat innehåll: komplexitet, unimodularitet och konvexitet, minimala uppspännande träd, kappsäcksproblem, lokaliseringsproblem, generaliserad tillordning, handelsresandeproblem, nätverkskonstruktion, övertäckningsproblem. Dekomposition/koordinering, restriktion, projektion, fixering av variabler, omgivningar,(Lagrange)relaxering, linjärisering, linjesökning, koordinerande masterproblem. Plansnittning, Lagrange-heuristiker, kolumngenerering, Dantzig-Wolfe-dekomposition, Benders-dekomposition, lokal sökning, moderna trädsökningsmetoder.

Organisation

Föreläsningar. En modelleringsövning inkluderande muntlig presentation och diskussion. Två projekt inkluderande muntliga och skriftliga presentationer samt oppositioner.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt och muntligt redovisade projektuppgifter, opposition; muntlig tentamen för överbetyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.