Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM125 - Hållbara elkraftsystem  
Sustainable electric power systems
 
Kursplanen fastställd 2018-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik, Energi- och miljöteknologi
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Jan 2019 em SB   25 Apr 2019 em M   20 Aug 2019 fm M  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Jimmy Ehnberg

  Gå till kurshemsida


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs riktar sig till studenter utan bakgrund inom elektroteknik.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall visa förståelse för hur ett system för överföring av elenergi fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som det finns med denna typ av system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva funktionen av elkraftsystem för både likström- och 3-fas-system.
 • Beskriva funktionen av huvudkomponenterna i ett elkraftsystem.
 • Formulera och utföra enkla beräkningar för elkretsar för likström, växelström och 3-fas system.
 • Formulera och lösa lastflödesuppgifter med hjälp av simuleringsprogram.
 • Lösa enkla tillförlitlighetsuppgifter för elkraftsystem.
 • Förklara hur driften av ett elkraftssystem fungerar.
 • Beskriva hur en elmarknad fungerar.
 • Sammanfatta och förklara de krav som ett elkraftsystem ställer för anslutning.
 • Argumentera kring hållbarhet inom elkraftsystem
 • Beskriva och exemplifiera centrala begrepp inom smarta nät.
 • Beskriva och följa säkerhetsinstruktionerna för elkraftlabbet.

Innehåll

Kursen är indelade i fyra delar
 1. Introduktion till elsystem och dess huvudkomponenter
 2. Grunderna inom elkretsteknik för såväl likström som för växelström
 3. Analys av elsystem genom studier av av centrala teman såsom elkraftsystemanalys, HVDC, Drift av elkraftsystem, tillgänglighet och anslutningar.
 4. Diskussion om hur framtida utmaningar för elsystemet samt hur det kan vara en del av ett hållbart energisystem.
Kursen består av en praktisk laboration och konstruktionsuppgift and kort uppsats om hållbarhet i elkraftsystem. Inför den praktiska laborationen skall avdelningens säkerhets instruktioner läsas och därefter följas. Konstruktionsuppgiften avslutas med en rapport som svara på de frågor som finns i anslutning till uppgiften.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningstillfällen, en praktisk laboration , handledning av konstruktionsuppgift vid sex tillfällen samt ett seminarium per ämne for uppsatsen.

Litteratur

Power System - Analysis & Design (6th edition, SI version), J. Duncan Glover, Thomas J. Overbye and Mulukutla S. Sarma, Cengage Learning, ISBN-13:987-1-305-63618-7
Introduction to Electric Circuits (1995), Ray Powel, Elservier Ltd, ISBN-13: 978-0-340-63198-0.
Kompletterande föreläsningsmaterial, övningsuppgifter och Labb PM finns också tillgängligt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom följande moment:
· Skriftlig tentamen
· Godkänd praktisk laboration
· Godkänd konstruktionsuppgift
· Uppsats inom hållbarhet inom elkraftsystem
Slutbetyget är baserat på den skriftliga examinationen, konstruktionsuppgiften samt uppsatsen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.