Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK232 - Metalliska material, fortsättningskurs  
Metals engineering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   01 Nov 2018 em H   08 Jan 2019 fm M   27 Aug 2019 em M  
0211 Laboration, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Lars Nyborg

Ersätter

MMK231   Engineering metals


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik eller motsvarande.

Syfte

Syftet är att kursdeltagarna skall kunna utveckla systematisk och fördjupad kunskap när det gäller metalliska material och dess användning. Fokus ligger på kopplingen mellan mikrostruktur, tillverkning/process och resulterande egenskaper för olika verkstads- och fordonstekniska applikationer. Kursen adresserar grundläggande mekanismer för metallers hållfasthet och aspekter kring härdbarhet, värmebehandling, ytegenskaper, restspänning, seghet, duktilitet, deformationsbeteende och korrosion/oxidation. Grupper som behandlas omfattar konstruktionsstål, rostfria stål, verktygsstål, nickelbaslegeringar, aluminiumlegeringar, magnesiumlegeringar, titanlegeringar samt kopparlegeringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och förstå grundläggande principer för mikrostrukturdesign av metalliska material på avancerad nivå.
  • Tillämpa denna kunskap i olika sammanhang av betydelse för praktiskt ingenjörsarbete (materialval, materialoptimering, val av värmebehandling, koppling mellan material och produktegenskaper, etc).
  • Tillämpa principer för olika processer för att skapa materialstrukturer och egenskaper.
  • Tillämpa generella mekanismer för oxidation vid bedömning av metalliska material för olika applikationer.
  • Beskriva typiska egenskaper för olika grupper av metalliska material med fokus på mikrostrukturen och dess styrning med betydelse för olika tillämpningar.
  • Undersöka och identifiera typiska mikrostrukturer för de viktigaste och mest använda metalliska materialen.
  • Kunna använda optisk mikroskopi på grundläggande nivå för karakterisering/bedömning av metalliska material.

Innehåll

Centralt i kursen är kunskap om hur materialegenskaper kan påverkas/styras genom tillverkningsprocesser och värmebehandling samt de materialtekniska förutsättningarna för användning i olika tekniska produkter och sammanhang. Detta inkluderar t ex inverkan av hög och låg temperatur, spänningsnivåer och deformationsförhållanden. Kursen ger fördjupande kunnskaper om metalliska materials egenskaper och struktur på avancerad nivå och kopplar till angränsande områden som hållfasthetslära, maskinkonstruktion och tillverkningsteknik. I kursen introduceras simuleringsprogram (JMatPro, Thermo-Calc, Deform) för att demonstera avancerad material- och processmodellering när det gäller egenskaper, struktur och beteende hos metalliska material (stål, gjutjärn, aluminium, nickellegeringar, etc). Grundläggande kunskaper när det gäller tillämpning av optisk mikroskopi med bildanalys ingår även i kursen.

Organisation

Kursen bygger på integrerade föreläsningar där teori och grunder förmedlas och övning där problemlösning avseeende materialtekniska problem på avancerad nivå tränas. En gästföreläsning från industriforskare visar på materialtekniskt utvecklingsarbete i industrin. I kursen ingår även obligatoriska laborationer/gruppövningar avseende ståls värmebehandling, materialsimulering (Thermo-Calc, JMatPro), processimulering (Deform) samt optisk mikroskopi. Kursen ges på engelska.

Litteratur

Kurslitteraturen baserar på en textbok/kompendium kompletterat med e-litteraturreferenser via Chalmers bibliotek och föreläsningsmaterial via Ping-Pong.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligaroriska laborationsmoment.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.