Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK400 - Lean produktion
Lean production
 
Kursplanen fastställd 2016-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   01 Nov 2018 fm L,  09 Jan 2019 fm L,  30 Aug 2019 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Olsson


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser inom Industriell ekonomi, Arbetsorganisation eller Logistik motsvarande 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse av relationerna mellan filosofin, principerna och verktygen i Lean produktion. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion
- förklara sambandet mellan de grundläggande principerna för Lean produktion och dess tillämpning i det enskilda företaget 1)
- redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion
- redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg 1)
- redogöra för verktyget visuell styrning
- förklara komponenterna i Total Productive Maintenance
- jämföra dragande och tryckande produktionssystem med avseende på informationsflödet (planering och styrning) och materialflödet
- redogöra för olika typer av dragande produktionssystem samt kunna dimensionera Kanbansystem 1)
- beskriva användning och krav för olika typer av kontinuerliga flöden (seriella, linje, parallella, celler, etc) 1)
- utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag 2)
- redogöra för de krav som ställs på ledare och medarbetare i en Leanorganisation
- beskriva betydelsen av teamarbete i Lean produktion och aspekter på utformning av effektiva förbättringsgrupper
- redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag
- tillämpa PDCA-metoden vid ständiga förbättringar
- beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion 1)

Innehåll

Grundläggande filosofi, strategier och principer för en Lean produktion
Stabila processer
Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt
Visuell styrning och 5S
Ställtidsreduktion
Totalt produktivt underhåll
Dragande produktionssystem & Kanban
Utjämnad produktion
Kontinuerliga flöden
Värdeflödesanalys
Arbetsorganisation, lagarbete, engagemang och deltagande
Lean ledning och organisation
Hoshin planning and jidoka
Lean transformation

Organisation

Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och spel.

Litteratur

Meddelas vid kursstart på kurshemsida och i kurs-PM

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftlig tentamen. De med 1) märkta målen dessutom i samband med litteraturseminarium och det med 2) märkta målet dessutom i samband med inlämningsuppgift.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.