Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAA102 - Avancerad separationsteknik  
Advanced separation technology
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPISC
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   07 Jun 2019 fm SB   12 Okt 2018 fm SB   29 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Anders Rasmuson

Ersätter

KAA101   Adv.separation technology (incl.sep.of envir.harmf.subs.)


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik inklusive transportprocesser.

Syfte

Målet med denna avancerade kurs är att ge fördjupade kunskaper i separationsprocesser och deras tillämpning, t.ex. vid framtagning av nya processer och för rening av gas- och vätskeströmmar. Multikomponent effekter på jämvikter och transportprocesser är centralt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • förstå grundläggande separationsmekanismer i synnerhet multi komponenteffekter

  • använda simuleringsverktyg för att utforma och utvärdera separationsprocesser

  • kunna välja lämplig separationsmetod

 

 


Innehåll

Följande moment ingår:  1. Introduktion; klassificering; val av separationsmetod; energi aspekter.

  2. Multikomponent transport och jämvikt.

  3. Multikomponent destillation/absorption.

  4. Dynamisk simulering.

  5. Adsorption.

  6. Membran separation.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar, projekt och laborationer.

Litteratur

Seader J.D., E.J. Henley och D.K. Roper: Separation process principles, 3:e ed., Wiley 2014.

Handouts.


Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och projekt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.