Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK375 - Ekonomisk analys  
Managerial economics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   05 Jun 2019 em L,  12 Okt 2018 em L,  20 Aug 2019 fm L
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Wramsby


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen syftar till att presentera perspektiv, begrepp och modeller för att styra och hushålla med resurserna i bland annat företagens tekniska processer. Kursen skall ge förutsättningar att dra slutsatser angående ekonomiska konsekvenser av det egna arbetet och att kommunicera med personal på andra avdelningar i företaget eller utanför företaget.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för och använda de grundläggande ekonomiska begreppen
- Genomföra resultatplaneringsanalys
- Redogöra för en rad olika modeller för kalkylering av produkter/tjänster samt ställa upp enklare produktkalkyler
- Genomföra och analysera investeringskalkyler utifrån givna förutsättningar
- Redogöra för och använda budgeteringens principer
- Utnyttja ovanstående kunskaper för att analysera, värdera och förbättra ett företags verksamhet

Innehåll

Teorier och modeller för att beskriva industriföretaget i ekonomiska termer. Grundläggande begrepp för resultatplanering. Olika modeller för produktkalkylering (periodkalkylering, påläggskalkylering, bidragskalylering samt aktivitetsbaserad kostnadskalkylering). Investeringar och kalkylränta. Momentet omfattar en genomgång och diskussion av de vanligaste metoderna för bedömning och rangordning av investeringsalternativ samt beslutsunderlag av icke kalkylmässig natur. Ekonomisk livslängd och utbytestidpunkt. Budgetering

 

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av en kombination av föreläsningar och övningar. Ett praktikfall genomförs inom kursens ramar. Kursen omfattar ca 20 föreläsningar och 8 räkneövningar.


 

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.


 

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkänt praktikfall. Betygsskala 3, 4 och 5 för tentamen och G/U för praktikfallet. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänt praktikfall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.