Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MEN115 - Energisystemmodellering  
Energy systems modelling and planning
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   03 Jun 2019 fm SB   26 Aug 2019 fm M  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Mikael Odenberger


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter förväntas besitta grundläggande kunskaper inom termodynamik, energiomvandling, energiteknik, numeriska metoder, energi och miljöekonomi samt energisystemanalys. Därutöver skall studenter genomgått minst en av chalmerskurserna: Sustainable Energy Futures; Heat and Power Systems Engineering; Industrial Energy Systems; eller motsvarande från annat universitet.

Syfte

Förmedla grundläggande kunskaper och insikter om komplexiteten inom samhällets energisystem. Detta genom att introdusera ändamålsenliga verktyg, modeller och metoder för att lösa analytiska energisystemproblem. Kursen omfattar verklighetsbaserade problem av teknisk, miljömässig och ekonomisk karaktär. Viktigt är att tydliggöra samspel mellan energisystemets sektorer samt vikten av hur analysens detaljeringsgrad och uppställning påverkar utfall och resultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Påvisa samspelet mellan olika delar av energisystemet
  • Konstruera och tillämpa konceptet med Referens Energi System (RES) diagram
  • Undersöka systemförändringar för en given förändring inom RES
 •  Reflektera och teoretisera kring val/antaganden inom system analys
  • Reflektera kring hur randvillkor påverkar analysen
  • Utvärdera och förklara effekten av förenklingar
  • Finna generaliserbara resultat
  • Diskutera robustheten i modellresultat
 • Diskutera marginal effekter
  • Skilja mellan marginal och medelvärderat perspektiv på förändringar inom ett system
  • Teoretisera kring marginaleffekter och hur dessa påverkas av tids- och geografisk upplösning
 • Diskutera och särskilja mellan energi- och effektbalans
  • Konstruera och tillämpa lastkurvor och varaktighetsdiagram utifrån kronologisk last data
  • Förklara och motivera användandet av baslast och topplast produktions anläggningar inom energisystemet
 • Tillämpa energisystem modeller
  • Skilja mellan simulerande och optimerande modellverktyg
  • Föreslå och motivera val av analysmetod för ett givet energisystemproblem
 • Beskriva behandlade elmarknadsstrukturer
  • Reflektera kring hur marknadssystemet påverkar dess sammansättning
  • Rekommendera marknadsstruktur som möjliggör att ett givet mål uppfylls
 • Återge vanligt förekommande policyinstrument inom energisystemet
  • Analysera effekterna av ett givet instrument/åtgärd
  • Diskutera hur instrumentets uppbyggnad påverkar utfallet
  • Föreslå och motivera val av policyinstrument för att på ett effektivt sätt nå ett givet mål
 • Reflektera kring förhållandet mellan miljöpåverkan och kostnader för vanliga energiomvandlingstekniker

Innehåll

 • Energi ekonomi
 • Energimarknaders uppbyggnad
  • Elmarknader
  • Värmemarknader/Fjärrvärme
 • Verktyg inom energisystemanalys
  • Bakgrund och terminologi
  • linjärprogrammering
  • Simulerande modeller
 • Policyinstrument
  • Ekonomiska styremedel
  • Övriga (Teknikstandard etc.)
 • Omfattning och Upplösning i energisystemanalys
  • Geografisk
   • Lokala och regionala system
   • Det Nordiska energisystemet
   • Europeisk utblick
  • Tidsmässig
   • Tidsskalor inom systemanalysen
 • Energi och miljö
  • Storskalig användning av förnybar energi
  • Intermittent karftproduktion

Organisation

Kursen består av föreläsningar såväl som projektuppgifter inklusive datorbaserade modelleringsuppgifter. Projektuppgifter kräver skriftliga projektrapporter och obligatorisk närvaro vid introduktionstillfällen samt avslutande workshop. Material och information tillhandahålls via kurshemsidan (Ping-Pong).

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av diverse e-bok kapitel, texter upplagda på hemsidan samt ett antal artiklar. Visst material läggs upp på kurshemsidan medans övrigt material finns tillgängligt via Chalmers bibliotek. Literaturen ackompanjeras av en läsinstruktion omfattande rekomenderat material som studenter förväntas läsa samt förslag på litteratur för fördjupad förståelse. Föreläsningsmaterial läggs upp på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar skriftlig tentamina, godkända projektuppgifter och rapporter samt närvaro på obligatoriska moment. För godkänt resultat på tentamina krävs 50 procent av totala poängen. Godkända projektuppgifter är giltiga under ett kalenderår.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.