Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU110 - Informationshantering i produktlivscykeln (PLM)
Product lifecycle management (PLM)
 
Kursplanen fastställd 2017-02-03 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Dag Bergsjö


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avancerad CAD (PPU080), CAD för ytmodellering (PPU010), Virtuell processplanering (PPU165)

Syfte

Syftet med kursen för att ge en överblick över hur IT-verktyg används för att skapa och hantera produkter genom hela livscykeln, från identifiering av kunders behov till eliminering av produkten. Speciellt fokuserar kursen på avancerad användning av CAD- och PDM-system för att effektivisera produktutvecklingsprocessen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva state-of-the-art och viktiga trender inom IT-stöd för produktframtagning (PLM)
  • Förklara drivkrafter och utmaningar för PLM 
  • Förklara den kritiska roll som PLM-lösningar spelar i dagens organisationer 
  • Förklara hur beslut om produktinformation kommer att påverka ett företags verksamhet 
  • Identifiera och redogöra för aktuella framtida trender inom PLM 
  • Beskriv några ledande företags PLM-lösningar
 • Beskriva funktionen för olika IT-verktyg för ingenjörsarbete (CAD, CAM, CAPP) och PDM-system
  • Förklara hur PDM-system relaterar till ingenjörsverktyg och hur de används i produktlivscykeln 
  • Förklara hur PDM-system relaterar till andra företagssystem såsom SCM- och ERP-system
  • Beskriva och exemplifiera hur PLM-funktionalitet kan användas för att effektivisera produktinformationshantering 
  • Beskriva olika användares roll i ett PDM-system
  • Visa hur en användare arbetar med ett PDM-system
 • Utvärdera företagsspecifika behov av PLM-lösningar och utforma PLM-lösningar för bolagets PLM-processer 
  • Använda olika metoder för verksamhetsanalys 
  • Använda en lämplig kombination av metoder för att definiera och utveckla en strategisk plan och en arkitektur för PLM 
  • Förklara behovet av att basera en PLM-lösning både på företagens behov samt möjligheter och begränsningar för tillgängliga tekniska verktyg och PDM-system
  • Använda metoder för information och processmodellering som verktyg vid utveckling av anpassade PLM-lösningar 
  • Redogöra för motiv och svårigheter i samband med modellering av utvecklingsprocesser och informationsstrukturer
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera innehållet i en PDM-databas 
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera produktstrukturer
  • Jämföra olika metoder för processmodellering för att kunna välja rätt metod i en viss situation 
  • Använda användningsfall, IDEF0 och DSM för att modellera, analysera och förbättra produktlivscykelprocesser
 • Implementera och använda ingenjörsverktyg och PDM-system i integrerade PLM-lösningar 
  • Planera utvecklingen och införandet av en PLM-lösning 
  • Specificera och dokumentera krav, information, processer och systemarkitektur för en PLM-lösning 
  • Anpassa ingenjörsverktyg och PDM-system
  • Använda CAD, CAX- och PDM-system
 • Modellera, analysera och utforma viktiga produktinformationshanteringsprocesser som ändringshantering, produktstrukturhantering och konfigurationshantering 
 • Beskriva vanliga organisatoriska förändringsarbete utmaningar på genomförandet PLM 
  • Förklara hur dessa utmaningar riskerar de potentiella fördelarna med en PLM-lösning

Innehåll

 • PLM översikt (vad, hur, varför) 
 • Funktioner hos CAD, CAM, CAPP och PDM-system 
 • Virtuella produktmodeller och simuleringar 
 • PLM-processer 
 • Konfiguration och produktstrukturer 
 • Utveckling av PLM-lösningar
 • Informationsmodellering med UML-klassdiagram
 • Processmodellering med hjälp av användningsfall, IDEF0 och DSM 
 • PLM strategiutveckling och införande
 • Organisatorisk förändringsledning

Organisation

Kursen är organiserad kring en serie föreläsningar och ett projektarbete.

Litteratur

 • Grieves, M. Virtually Perfect - Driving Innovative and Lean Products through Product Lifecycle Management, Space Coast Press, Cocoa Beach, FL, USA, 2011.
 • Malmqvist, J. Product Lifecycle Management - Lecture Notes, Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 2013.
 • SmartTeam Use and Administration - Learn How to Use and Customize SmarTeam Database and Functionalities, Wingquist Laboratory, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 2010.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att godkännas på kursen studenterna ska ha minst godkänt betyg på en hemtentamen, minst godkänt betyg på projektarbetet och samt ha deltagit i de obligatoriska gästföreläsningarna. Slutbetyget beror på resultaten från både hemtentamen (30 %) och från projektarbetet (70 %).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.