Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME210 - Turbomaskiner  
Turbomachinery
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   02 Nov 2018 fm H   07 Jan 2019 fm M   26 Aug 2019 fm M  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tomas Grönstedt

  Gå till kurshemsida


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Strömningmeknik, fortsättningskurs eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till turbomaskiner; de maskiner som idag totalt dominerar
världens elgenerering och spelar en mycket viktig roll för världens elförbrukning. På ett mer teoretiskt plan
syftar kursen till att förena de två områdena termodynamik och strömningslära på ett sådant sätt att en
mer intuitiv och grundläggande förståelse för tillämpad strömningsmekanik uppnås.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara hur turbomaskiner tillämpas i olika former av kraft/el/värmegenerering som t.ex. vid kärnkraftsanläggningar, kraftvärmeanläggningar, vind- och vattenturbiner. 
  • Formulera konstruktionskrav för ett antal olika turbomaskintillämpningar. 
  • Utföra preliminär design för ett antal turbomaskiner. 
  • Tillämpa kommersiella beräkningsprogram (CFX / ANSYS-workbench) för mer detaljerade analyser av turbomaskiner
  • Teoretiskt och tillämpat förstå hur strömningsförluster uppkommer och kan kvantifieras i olika strömningsfall exemplifierat genom turbomaskiner

Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till turbomaskinområdet. Detta görs huvudsakligen genom att arbetsprinciper och underliggande teori för ett antal turbomaskinkomponenter gås igenom. Ekvationer som beskriver energiöverföring mellan fluiden och den roterande komponenten tillämpas på centrifugal- och axialpumpar, fläktar, axialkompressorer, gas- och ångturbiner, hydrauliska turbiner och vindturbiner. Farkosttillämpningar såsom för framdrift av flygplan och för vägtransport diskuteras. Industriföreläsningar från Sulzer Pumps (pumpar) och från Siemens Industrial Turbomachinery (ångturbiner) ingår i kursen.

Organisation

Två föreläsningar per vecka ges. Exempelräkningar är integrerade i föreläsningarna.

Två labbar kompletterar lärandeprocessen:

1. Användning av en kommersiell programvara för design och analys av höghastighetsturbin.
2. Vattenturbinlabb.

Ett studiebesök till en vattenkraftanläggning ingår i kursen. Kursen lägger grunderna för ett effektivt deltagande i kursen
gasturbinteknik (MTF171).

Litteratur

Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, 7th Edition. S.L. Dixon, C. A. Hall.  

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig examination avslutar kursen. Bonuspoäng för inlämningsuppgifter ges.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.