Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA289 - Människa - dator interaktion  
Human - computer interaction
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0210 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Fang Chen

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TDA288   Människa - dator interaktion

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda kurser ligger till grund, men allmänna datalogiska och matematiska kunskaper är nödvändiga samt vana att hantera datorer. Den som läst de obligatoriska kurserna i datalogi har uppfyllt förkunskapskravet. Kunskaper i psykologi, pedagogik, grafisk och industriell design, praktisk systemutveckling etc är av godo, men absolut inte nödvändiga.

Syfte

Människa - dator interaktion är det ämne som studerar design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika metoder och ansatser till design, metoder och tillvägagångssätt vid evaluering och utvärdering av gränssnitt samt verktyg, prototypmetoder och arkitekturer för implementering av interaktiva system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser i designprocessen
 • Beskriva metoder för att arbeta med människa-datorinteraktion
 • Beskriv likheter och skillnader i design för olika användargrupper
 • Beskriva överväganden för att involvera användare i designprocessen

Färdigheter och förmågor


 • Designa speciellt anpassat för vissa användargrupper
 • Designa med avseende på användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarnas kontext och behov
 • Identifiera användarnas behov och krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design utifrån användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på användarnas behov


Innehåll

Människa-datorinteraktion (HCI) är ett område som
arbetar med konstruktion, utvärdering och implementering av interaktiva
datorsystem för mänskliga användare och samt studier av de fenomen som uppstår
i denna kontext. I människa-datorinteraktion är det huvudsakliga målet att göra
analyser, fastställa krav, design och utvärdera interaktiva datorbaserade
system och produkter med avseende på användaren. Syftet med kursen är att ge
studenten grundläggande kunskaper om människans kognition och relevant metodik.
Kursen kommer att omfatta en bred kunskap om utformningen av interaktiva
datorsystem och gränssnittsdesign.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, projekt och en individuell tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två
moduler, nämligen:

 1. Övningar och projekt, 3 credits (godkänd/underkänd)
 2. En individuell rapport bestående av två delar: en del som fokuserar på
  litteratur och en del som fokuserar på reflektioner angående projektarbetet,
  4,5 credits (underkänd,3,4,5)

I fall studenten inte blir godkänd på rapporten
måste den skriva en ny rapport. Slutbetyget för kursen baseras på betyget för
den individuella rapporten.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.