Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY115 - Hälsoinformatik  
Health Informatics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bengt-Arne Sjöqvist


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna SSY180 Medicin för tekniker och SSY090/SSY091 Medicinsk elektronik rekommenderas som bakgrund till denna kurs. Applikationer och lösningar inom eHälsa baseras i mycket stor utsträckning på IKT (Information och kommunikationsteknik) och ett personligt intresse och kurser relaterade till detta område är därför värdefull bakgrund. Projektarbete i grupp och hemuppgift är viktiga delar av kursen. Därför rekommenderas det starkt att studenterna har tidigare erfarenhet från projektarbete och rapportskrivning.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda vårdgivare och sjukvårdsrelaterat näringsliv individer med kompetens och förutsättningar att utforma och införa eHälso lösningar i och utanför sjukhusmiljön.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara begreppet Hälsoinformatik, med betoning på dess breda och tvärdisciplinära natur, och diskutera begrepp såsom eHealth, mHealth, digital health, digitalization och assistive technology.
  • Förklara rollen och konsekvenserna av Hälsoinformatik i dagens och morgondagens hälso-och sjukvårdsmiljö.
  • Beskriva möjligheter och begränsningar med Hälsoinformatik system/lösningar, samt dess inverkan på samhället som helhet.
  • Beskriva vikten av etiska överväganden, lagstiftning och patientens integritet vid utformningen och införandet av Hälsoinformatik lösningar såväl som medicinteknik lösningar.
  • Beskriva några väsentliga befintliga internationella standards tillämpliga inom Hälsoinformatik, samt förklara behovet av standardisering och samverkan mellan olika system.
  • På en grundnivå beskriva, planera och utforma en generisk Hälsoinformatik lösning och även kunna identifiera processer och begränsningar kopplade till införandet av ett sådant system i en hälso- och sjukvårdsmiljö.

Innehåll

1. Hälsoinformatik - grunder, tillämpningar, utrustningar och internationell utblick: En översikt av grunder för Hälsoinformatik samt översikt av befintliga tillämpningar och gjorda erfarenheter. Exempel på kommersiellt tillgängliga utrustningar, system och lösningar. Introduktion till tillämpningar såsom EPR (elektroniska patientjournaler), CDSS (kliniska beslutsstödsystem) och mHealth. En översikt över internationella initiativ, forskningsprogram och områdets ståndpunkt ("state of the art"). Planering och utformning av Hälsoinformatik tillämpningar.


2. Hälsoinformatik teknik och standarder: Behandlar delar av den teknik och de standarder som används vid utformandet av Hälsoinformatik tillämpningar. Översikt av protokoll och standarder t.ex. HL7, SNOMED CT och DICOM.


3. Sjukvårdens organisation, lagstiftning, kliniska, patient och etiska perspektiv: Reflekterar över läkaren och patientens perspektiv såväl som påverkan på hälso- och sjukvårdsprocessen utifrån olika Hälsoinformatik lösningar. Översikt av den lokala och den nationella hälso-och sjukvårdsorganisationen. Översikt av relevant nationell lagstiftning och förordningar. Fördelar och nackdelar med Hälsoinformatik lösningar och deras inverkan på organisatoriska frågor, förändringsarbete och etik.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar med obligatorisk närvaro och inbjudna expertföreläsare från industri, akademi och andra hälso-och sjukvårdsrelaterade intressenter. Ett "quizz" tillhandahålls för varje föreläsning. Ett lärarhandlett projektarbete i grupp och en uppgift att designa en Hälsoinformatik app (app task) är också väsentliga delar av kursen.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, utdelat/distribuerat material och rekommenderad referens lärobok.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkännande krävs närvaro vid föreläsningar, godkänd app task och godkänt projektarbete. Det erbjuds också en frivillig hemtentamen. Slutbetyget beräknas enligt en viktad formel där de olika delarna av kursen: närvaro, app task, projektarbete, "quizz" och frivillig hemtentamen ingår.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.