Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF072 - Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD)  
Computational fluid dynamics (CFD)
 
Kursplanen fastställd 2018-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Jan 2019 fm M   24 Apr 2019 fm M   19 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Håkan Nilsson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

MTF071   Beräkningsmetoder för turbulent strömning


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Någon av nedan nämna kurser:
MTF052 - Strömningsmekanik
TME055 - Strömningsmekanik
TKAA060 - Transportprocesser

Syfte

Att utveckla en grundläggande kunskap om finitvolymsmetoden för numerisk beräkning av strömningsproblem (CFD: Computational Fluid Dynamics)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Använda finitvolymsmetoden för att diskretisera, och i form av en datorkod implementera, stationära diffusions- och konvektions-diffusions-ekvationer.
- Ansätta randvillkor och källtermer för specifika problem, och förstå olika typer av randvillkor.
- Implementera och använda lösare för det linjära ekvationssystem som är resultatet av diskretiseringen och ansättandet av randvilkor och källtermer.
- Bedöma när lösningen har konvergerat, och verifiera att ekvationerna är uppfyllda.
- Förstå och rimlighetsbedöma resultaten, samt validera dem.
- Härleda diskretiseringsordningen hos numeriska scheman, och förstå varför, och hur, särskild hänsyn ska tas till konvektions- och tidsscheman.
- Förstå, beskriva och implementera det som krävs för att få stabila resultat vid beräkning av både tryck och hastighet, både vid 'staggered grids' och 'collocated grids'.
- Förstå, beskriva och implementera en algoritm för kopplingen mellan tryck och hastighet (SIMPLE).
- Förstå grundläggande koncept om turbulens.
- Förstå hur turbulensmodeller baserade på Boussinesq-hypotesen passar in i finit-volyms-metoden.

Innehåll

Inledningsvis repeteras de grundläggande ekvationerna för strömning, och de skrivs slutligen på en generell diffusions-konvektions-form som är användbar för att förstå generella metoder för att lösa dessa ekvationer. Ekvationerna behöver diskretiseras och omorganiseras till linjära ekvationssystem som tillsammans med randvillkor och källtermer går att lösa med linjära lösare. Vi börjar med att diskretisera stationära diffusionsekvationer (exempelvis stationär värmeledning), ansätta randvillkor och källtermer, och lösa ekvationerna med linjära lösare. Vi lägger sedan till konvektionstermen och studerar speciellt hur diskretiseringen måste anpassas till beteendet hos konvektion. I strömningsproblem är flera ekvationer kopplade till varandra. Vi studerar kopplingen mellan tryck och hastighet, som kräver speciella metoder för att ge stabila resultat. Vi lär oss diskretisera tidsderivatan på olika sätt för instationära problem. Slutligen ser vi hur turbulens modelleras med turbulensmodeller, som passar in i konceptet för finitvolymsmetoden.

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar och tre datorövningar som ska presenteras både skriftligen i en kort rapport och muntligen.

Litteratur

H.K. Versteeg and W. Malalasekera. "An Introduction to Computational Fluid Dynamics - The Finite Volume Method", PEARSON, Prentice Hall, US (andra utgåvan, 2007). ISBN 978-0-13-127498-3
L. Davidson, An introduction to turbulence models. Dept. of Thermo and Fluid Dynamics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, 1998.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (resultat används för betyg U/3/4/5: 40%: betyg 3, 60%: betyg 4, 80%: betyg 5). Skriftliga och muntliga redovisningar av datoruppgifter måste vara godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.