Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC100 - Fiberoptisk kommunikation  
Fiber optical communication
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Jan 2019 em H   26 Apr 2019 em M   26 Aug 2019 em M  

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Peter Andrekson


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Elektromagnetisk fältteori (fält, vågledare etc.) är ett viktigt förkunskapskrav. EEM021 Högfrekvensteknik eller motsvarande är en lämplig bakgrund. Grundläggande halvledarfysik (band, pn-övergångar) och goda matematikkunskaper (differentialekvationer) är också viktigt. Studenter inom Chalmers masterprogram MPWPS har en mycket lämplig bakgrund.

Syfte

Syftet med kursen är att beskriva komponenter och koncept för fiberoptiska kommunikationssystem, vilka utgör ryggraden för internet men som också blir all mer populära för kommunikation över korta avstånd. Genom att kombinera teoretiska beskrivningar med systemaspekter, ges studenten både teoretisk och praktisk förståelse för sådana system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomförd kurs, förväntas studenten kunna:

- Beskriva de grundläggande egenskaperna och förstå begränsningarna för fiberoptiska kommunikationssystem.

- Beskriva och analysera de viktigaste systemkomponenterna och deras begränsningar: sändare, fibrer, mottagare, optiska förstärkare.

- För optiska sändare: Förstå olika implementationer, främst baserade på externa modulatorer.

- För optiska fibrer: Kvantifiera dispersion, dämpning och i någon mån ickelinjäriteter, och deras inverkan på den optiska signalen.

- För optiska mottagare: Analysera mottagare med och utan optisk för-förstärkare, känna till relevanta brusmekanismer och utvärdera bitfelssannolikheten.

- För optiska förstärkare: Förstå de grundläggande egenskaperna för erbiumdopade fiberförstärkare och ramanförstärkning, och kvantifiera inverkan av dessa.

- För system: Utvärdera olika systemkoncept, såsom våglängdsmultiplexning och tidsmultiplexning.

Innehåll

Efter att ha introducerat ett antal grundläggande begrepp kommer följande ämnen att behandlas:

- Optiska fibrer: moder, förluster, dispersion, ickelinjäriteter

- Optiska sändare och mottagare

- Flerkanalsystem

- Optiska förstärkare: Förstärkning och brusegenskaper

- Bitfelssannolikhet och icke-idealiteter

- Dispersionskompensering

- Avancerade system

Organisation

Kursen består av:

- Två föreläsningar per vecka

- En problemorienterad räkneövning per vecka

- Två obligatoriska laborationer (fyra timmar vardera)

- Fyra frivilliga hemuppgifter

Litteratur

Govind P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, 4th Ed., ISBN: 9780470505113, Wiley, 2010. Föreläsningsanteckningar, problemkompendium och lab-PM kommer att delas ut.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.