Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMT202 - Mekanik  
Mechanics
 
Kursplanen fastställd 2014-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Mar 2019 fm L,  10 Jun 2019 fm L,  23 Aug 2019 fm L

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Håkan Wirdelius

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra 7,5 hp och Matematisk analys 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syfte är att ge de nödvändiga kunskaperna inom mekanik vilka krävs för fördjupade studier inom mekanikområdet samt i närliggande ämnen som maskindynamik, hållfasthetslära, vibrationsteori, maskinkonstruktion etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska och dynamiska problem.
 • Hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
 • Genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
 • Beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
 • Redogöra för begreppen: arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
 • Formulera den matematiska modellen för ett givet mekaniskt system och genomföra analysen av detsamma.
 • Innehåll

  - Statik: Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämviktslagar, friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt betstämda och obestämda system. Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Snittkrafter, balkar.
  - Partikeldynamik: Partikelns kinematik. Partikelns kinetik: Rörelselagar och konserveringslagar, arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar (70 h) samt enskilt arbete (130 h).

  Litteratur

  Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Tredje upplagan, Studentlitteratur (2002).
  Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.