Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK221 - Funktionsbaserat materialval
Materials selection and design
 
Kursplanen fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Lars Nyborg

Ersätter

MMK220   Materialval och materialdesign


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik eller motsvarande.

Syfte

Syftet är att skapa en kompetensbas för tillämpat ingenjörsarbete där materialval är av central betydelse. Kursen introducerar analysverktyg och metoder för kvalificerat materialval för olika tillämpningar. Principer för materialdesign för ett antal typiska applikationer behandlas där beteende och egenskaper för specifika material och materialklasser adresseras när det gäller temperaturbeständighet, styrka, styvhet, kemisk resistans, etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara grundläggande principer för designorienterat materialval för tekniska applikationer.
  • Arbeta med och tillämpa systematiskt och objektivt materialval baserat på principer enligt Cambridge Engineering Selector (CES).
  • Använda och tillämpa CES för material- and processval.
  • Definiera korrekta förutsättningar och mål för materialval.
  • Förklara materialindex för olika materialprestanda och kunna redogöra för hur dessa index konstrueras, definieras och framtas.
  • Analysera fallstudier innefattande materialval där enkla eller multipla krav är aktiva.
  • Analysera och utvärdera inverkan av geometriska aspekter (produktutforming) på materialvalet.
  • Beskriva generella principer för definition av materialegenskaper samt vissa bakomliggande grundläggande fysikaliska principer i bred bemärkelse.

Innehåll

Kursen innefattar följande moment:

- övergripande föreläsningar avseende designorienterad materialval baserat på koncept enligt Cambridge Engineering Selector
- Interaktiva övningar där deltagarna tränas i systematiskt och objektivt materialsvalsarbete
- Individuella problemlösningar - Gruppbaserat projektarbete där deltagarna i grupp om ett antal personer får genomföra, sammanställa och presentera ett praktikfall avseende materialval.

I kursen läggs särskild vikt vid övergripande förståelse av materialprestanda och deras värdering samt metodik och arbetssätt för systematiskt och objektivt materialval. Grunder för definition, framtagning och användning av materialindex gås igenom. Metodik för komplicerade och sammansatta problem behandlas där olika krav på materialegenskaper skall mötas samtidigt. Ett viktigt verktyg som används är programvaran CES (Cambridge Engineeering Selector).
Designorienterade aspekter när det gäller produktegenskaper behandlas även.

Organisation

Kursen bedrivs i form av övergripande föreläsningar, interaktiva övningar och projektuppgifter. Kursen ges på engelska.

Litteratur

M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 4th edition, Elsevier, 2005

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination genom skriftlig examen och projektuppgift med muntlig presentation. Betygssättning baseras på sammanlagda resulatet av dessa metoder för kunskapsutvärdering.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.