Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KVM071 - Design av energitekniska anläggningar  
Design of industrial energy equipment
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0207 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   20 Mar 2019 em SB   12 Jun 2019 em SB_MU   28 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Magnus Rydén

Ersätter

KVM070   Design av energitekniska anläggningar


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknisk termodynamik, värmeöverföring, energiteknik (inkl. värmeväxlarteori).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall tränas i och nå förståelse för design och val av termisk och mekanisk industriell energiteknisk utrustning. Förståelsen skall vara sådan att studenterna i sin framtida yrkesroll som ingenjörer, individuellt och i grupp, kan utvärdera och bedöma energiteknisk utrustning och, om nödvändigt, designa sådan utrustning med avseende på komponentval, dimensionering och materialval samt göra en ekonomisk bedömning. Utrustning som behandlas i kursen är ångpannor, värmeväxlare, värmepumpar och gasturbinkraftvärmeverk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. tillämpa generella designstrategier för industriell energiteknisk utrustning
  2. bedöma rimligheten av en design av en energiteknisk anläggning och dess dimensioner samt, i en teknisk rapport, kunna utvärdera en design och motivera och analysera gjorda designval
  3. förstå och tillämpa värmeöverföringsteori för gasstrålning, kondensation och kokning
  4. utföra de beräkningar som krävs för att kunna välja en lämplig gasturbin för ett givet industriellt el- och värmebehov samt utföra termisk design av värmeåtervinningssystemet
  5. utföra termisk design en industriell ångpanna för ett givet processvärmebehov
  6. utföra termisk design av en värmepumpsanläggning med hänsyn tagen till flerstegskonfigurationer, behov av överhettning av ångan, val av kompressor och val av arbetsmedium
  7. utföra termisk design av tub- och plattvärmeväxlare, med hänsyn till avvägningen mellan värmeöverföring och tryckfall, och beaktande påverkan av igensättningar (nedsmutsning)
  8. vara medveten om kommersiella processdesignverktyg och deras huvudsakliga användningsområden, egenskaper, och begränsningar

Innehåll

Kursen inleds med allmän designstrategi för energiutrustning, och syftar till att förståelse kring "trial-and-error"-förfarandet för preliminär design. Kursen är starkt projektorienterad där designprojekt utförs i mindre studentgrupper. Ett studiebesök till en pann- och värmeväxlarleverantör ingår för att tydliggöra den professionella delen av designarbetet och för att visa på olika pannkomponenter och deras produktion. Kursen innehåller följande delar: ångpannedesign: Typer, utformning, eldstadsdesign och värmeöverföring, vattencirkulationskrets, design av konvektionsdel. Värmeväxlardesign: Typer, utformning, värmeöverförings- och tryckfallsteori för tub- och plattvärmeväxlare, tub- och plattvärmeväxlare design, kommersiella designverktyg. Värmepumpsdesign: Typer, cykelutformning och teori kring cykelval, värmeöverföringsteori för kokning och kondensation främst för tubvärmeväxlare, egenskaper för arbetsmedier och val av arbetsmedium, kommersiella designverktyg. Gasturbinkraftvärmeverk: Gasturbintyper, utformning, värmeåtervinning med ångproduktion (HRSG), tillsatseldning, teori kring val av gasturbin, ekonomisk bedömning av olika gas turbiner med HRSG.

Organisation

Kursen innehåller 10 föreläsningar, 5 övningsprojekt, 1 studiebesök och 2 laborationer.

Litteratur

Kurskompendium producerat vid avdelningen för Värmeteknik och maskinlära, till försäljning hos Cremona (Chalmers studentlitteraturbokhandel).

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med teori- och räkneuppgifter. Genomförda och godkända övningsprojekt, studiebesök och laborationer är också ett krav för att bli godkänd på kursen som helhet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.