Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM045 - Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik  
Heating, ventilation and air conditioning systems engineering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSES
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Mar 2019 fm SB   11 Jun 2019 em J,  30 Aug 2019 fm M  

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Torbjörn Lindholm


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskap i tillämpad termodynamik, strömningslära, värme- och massöverföring, energiteknik.

Syfte

  • Energieffektiv byggnadsutformning, konsekvenser av utformning och drift på tekniska system och energianvändning.
  • Krav på inomhus- och arbetsmiljö i byggnader, fordon etc. för att främja god hälsa och utmärkta levnads- och arbetsförhållanden
  • Generell utformning, funktion och reglering av tekniska system för värme, kyla och ventilation I syfte att uppfylla ställda krav på inomhusmiljön
  • Grundläggande arbetssätt för komponenter för luftkonditionering och luftdistribution såsom värmare, kylare, fuktare, fläktar, pumpar och kylmaskiner.
  • Konsekvenser av tillgängliga energiförsörjningssystem och aktuella temperaturnivåer på utformning av tekniska system för klimathållning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  •  Förklara och kvantifiera på vilket sätt krav på inomhusklimatet påverkar energianvändningen och därmed behovet av energieffektiv utformning av tekniska system för klimathållning samt goda reglermöjligheter av dessa.
  • Beskriva och förklara funktionen för vanliga tekniska system för värme, kyla och ventilation.
  • Ange de viktigaste faktorerna för ett lämpligt val, utformning och reglering av tekniska system för värmning, kylning och ventilation
  • Bestämma och använda dimensionerande data för enskilda komponenter för att beräkna energi- och effektbehov för olika alternativa tekniska lösningar
  • Använda ett tillståndsdiagram för fuktig luft för att göra uppskattningar av värme-, kyl-, fuktnings- och avfuktningsbehov för luftbehandlingskomponenter och system.

Innehåll

Kursen fokuserar på behovsanalyser av inomhusmiljökrav och på alternativa systemlösningar för att tillgodose luftkonditioneringsbehov. Inomhusmiljö avser här ett brett tillämpningsområde och kan exempelvis avse ett bostadsrum, ett kontor, en sjukhussal, ett snabbköp, ett kyllager, en processindustri-lokal, passagerarutrymmet i bilar, bussar, tåg, flygplan etc. Fokus är dock på byggnader till följd av dess dominerande roll vad gäller energianvändning globalt sett.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar och räkneövningar samt konstruktionsuppgifter.

Litteratur

Kurslitteratur från avdelningen

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinering sker i form av en skriftlig tentamen som består av teorifrågor samt räkneuppgifter. Genomförda och godkända övningsprojekt är också ett krav för att bli godkänd på kursen. Betygsskala 3-5 används för godkänt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.