Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY165 - Händelsediskreta system  
Discrete event systems
 
Kursplanen fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSYS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   27 Okt 2018 fm SB_MU   08 Jan 2019 fm M   30 Aug 2019 fm M  
0207 Laboration 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bengt Lennartson


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematik och programmering. Grundläggande kunskaper inom reglerteknik rekommenderas.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och förmågor inom området händelsediskreta system, speciellt avseende formell modellering och specifikation, samt verifiering och syntes av styrfunktioner. Typiska applikationer är styrfunktioner för inbyggda system, samt styrning och koordinering av produktions- och kommunikationssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Tillämpa grundläggande diskret matematik för att analysera händelsediskreta system.
* Formulera och använda formella modeller för att analysera händelsediskreta system, speciellt tillståndsautomater, formella språk, Petri-nät, samt tillståndsautomater utökade med variabler, tid och kontinuerlig dynamik.
* Tillämpa dessa modeller för specifikation av händelsediskreta system, inkluderande specifikation av vad som ska ske (önskat beteende) och vad som inte får ske (säkerhet).
* Beräkna och analysera vilka tillstånd som är nåbara från ett initialtillstånd, och vilka tillstånd som är styrbara.
* Tillämpa och särskilja begrepp som verifiering, simulering och syntes av styrfunktioner.
* Använda datorverktyg för syntes och optimering av styrfunktioner, baserat på givna systemmodeller samt specifikation av det önskade beteende för det återkopplade (styrda) systemet.
* Formulera och analysera hybrida system inkluderande diskret och kontinuerlig dynamik.
* Förklara och tillämpa Markov processer och köteori för analys av prestanda för system med osäkerheter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment: Grundläggande diskret matematik, satslogik och predikatlogik, mängder och operationer på mängder, relationer, funktioner, abstrakt algebra och morfismer. Modellering och specifikation av logiskt och sekventiellt beteende. Exempel på modelleringsformalismer, inkluderande ändliga automater, formella språk, Petrinät, temporallogik, automater med variabler, tid och kontinuerlig dynamik. Verifiering av önskat och icke-önskat beteende, nåbara tillstånd, låsningar och förbjudna tillstånd, med hjälp av komplett sökning i det diskreta tillståndsrummet. Syntes och optimering av styrfunktioner baserat på givna systemmodeller och specifikation av önskade egenskaper för det återkopplade systemet. Analys av hybrida system inkluderande diskret och kontinuerlig dynamik. Markov processer och köteori för analys av system med stokastiska osäkerheter.

Organisation

Kursen inkluderar föreläsningar, övningar och ett antal inlämningsuppgifter som fokuserar på viktiga delar av kursens innehåll, såsom modellering, specifikation och syntes av styrfunktioner.

Litteratur

Bengt Lennartson: Introduction to Discrete Event Systems - Lecture Notes

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.