Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA224 - Matematisk överbryggningskurs  
Mathematical supplementary course
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   22 Mar 2019 fm L,  11 Jun 2019 em L,  28 Aug 2019 fm L

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Joakim Becker

Ersätter

LMA221   Matematisk analys, påbyggnadskurs


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra (7,5 hp) och Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande.

Syfte

Kursens syftet är att, tillsammans med övriga matematikkurser inom Chalmers ingenjörsprogram i maskinteknik, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Specifikt har kursen som syfte att ge kompletterande kunskaper i matematik för övergång till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för innebörden hos grundläggande begrepp inom matematisk analys (i en och flera variabler), linjär algebra och sammanhörande numerisk analys
- redogöra för sambanden mellan de olika begreppen
- använda dessa begrepp vid problemlösning
- tillämpa fördjupade färdigheter i Matlab-programmering för att lösa beräkningsproblem

Innehåll

Vektorrum, underrum, linjärt oberoende, bas, basbyte. Linjära avbildningar. Minsta kvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Numerisk lösning av ickelinjära ekvationssystem. Extremvärden, optimering på kompakta områden, optimering med bivillkor. Numerisk optimering: gradientmetoden och Newtons metod. Dubbel- och trippelintegraler, numerisk beräkning och tillämpningar. Kurvintegraler och Greens formel. Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer. Kort om PDE: Laplace och Poissons ekvationer, numerisk lösning. Matlabtillämpningar.

Organisation

Föreläsningar och övningar. Övningarna förläggs till datorsal.
Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.
Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.