Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EME110 - Konstruktion av monolitiska integrerade mikrovågskretsar (MMIC)
Design of monolithic microwave integrated circuits (MMIC)
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Herbert Zirath


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Microwave Engineering (MCC121) och Active Microwave Circuits (EME102).

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för konstruktion och tillverkning av monolitiska integrerade mikrovågskretsar (MMIC), samt olika metoder för att analysera ickelinjära mikrovågskretsar och olika halvledarteknologier. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • analysera grundläggande byggblock för RF-kretsar (lågbrusiga förstärkare, effektförstärkare, frekvensblandare, frekvens-multiplicerare och oscillatorer) för trådlösa kommunikationssystem.
  • konstruera och layouta en MMIC med hjälp av professionella CAE-verktyg.
  • beskriva forskningsfältet och bästa tillgängliga teknik för trådlösa sändtagare (transceivers) för frekvenser upp till 300 GHz.
  • skriva ett manuskript för en vetenskaplig tidskrift eller konferens.
  • muntligt presentera konstruerad MMIC.

Innehåll

  • Sändare/mottagare arkitekturer.
  • Modellering av passiva och aktiva komponenter och deras betydelse för en lyckad kretskonstruktion.
  • Byggblock såsom oscillatorer, blandare, frekvens-multiplicerare och dividerare, lågbrusiga förstärkare och olika klasser av effektförstärkare.
  • Kisel-baserade MMIC/RFIC-teknologier, GaAs, InP och halvledarmaterial med stora bandgap.


Organisation

föreläsningar 22h
övningar 10h
CAD-laborationer 10h

Litteratur

Kompendium, föreläsningsanteckningar, artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemuppgifter tillsammans med litteraturstudier och konstruktionsarbete.
Godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.