Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMU113 - Hållfasthetslära
Strength of materials
 
Kursplanen fastställd 2009-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Jan 2019 em L,  26 Apr 2019 em L,  21 Aug 2019 fm L

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Peter Olsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra 7,5 hp, Matematisk analys 7,5 hp samt Mekanik 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge de nödvändiga grundkunskaperna inom hållfasthetsläran, vilka möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar av spänningar, deformationer och hållfasthet hos maskinkonstruktioner och maskindetaljer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid beräkningar av spänningar och deformationer hos belastade konstruktioner.
Använda elastiska linjens differentialekvation och elementarfall vid balkböjning.
Redogöra för begreppet stabilitet samt hantera axialbelastade balkar.
Genomföra problemlösning avseende de grundläggande belastningsfallen inom hållfasthetsläran.
Utföra analytiskt arbete samt hantera algebraiska uttryck.

Innehåll

Drag- och tryckbelastning. Materialegenskaper. Statiskt bestämda och obestämda problem - tekniska tillämpningar vid drag- och tryckbelastning. Skjuvning. Vridning. Balkböjning - snittstorheter, normalspänningar och skjuvspänningar. Balkböjning - deformationer, elastiska linjens differentialekvation och elementarfall. Stabilitet - axialbelastade balkar.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar (42h), räkneövningar (28h), samt enskilt arbete 130h).

Litteratur

Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära, Tredje upplagan, Studentlitteratur (2001).

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH.
Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.