Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP530 - Skönlitteratur på engelska för ingenjörer  
Fiction for engineers
 
Kursplanen fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SPRAK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp 4,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
SPRAK Fackspråk och kommunikation, Årskurs 1 
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Magnus Gustafsson

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

God engelska

Syfte

Kursen syftar till att betona och förbättra ingenjörstudenters kreativa och argumentativa förmåga via avancerade studier av engelskspråkig skönlitteratur. Litteraturen inspireras ofta av ingenjörsperspektiv samt vetenskap och teknologi i vid bemärkelse i samspel med det omgivande samhället.


Kursen introducerar alternativa tankesätt och värderingar samt en diskussion om konsten och litteraturens roll i samtiden. Kursen är en av MTS-kurserna och når MTS-lärandemål främst genom dess betoning på olika epistemologiska och etiska perspektiv samt olika världsåskådningar såsom de behandlas i litteraturen och relaterar till läsarnas utbildnings- eller kommande yrkesomgivning. Funktionen och utvecklingen av teknologi och vetenskap i vid bemärkelse under 1900- och 2000-talen diskuteras och problematiseras via romaner av författare med ett teknologi- eller vetenskapsintresse. Olika syn på teknologi och vetenskap kan via olika romaner ställas mot varandra exempelvis i en framtida dystopi eller en samtida inblick i framsteg inom medicin. Alternativt är det teknologin och vetenskapens roll i samhällsbyggande och samhällsstrukturer som belyses i romaner från olika tidsepoker eller världsdelar. I samtliga dessa diskussioner följer studenter upp potentiella motsättningar och ifrågasatta värderingar inom ramen för sin reflekterande lärandelogg. Den reflektrande loggen används därefter i det slutliga bedömningsarbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Analysera skönlitterär text och konstruera en argumenterande tolkning av skönlitteratur som är meningsfull även utanför kursens omeldebara omgivning.


Ändamålsenligt och effektivt tillämpa narratologiska termer och begrepp för att genomföra och kommunicera skönlitterär tolkning och analys.


Utforska olka sätt på vilka skönlitteratur kan kommentera människa-teknologi-samhälle.

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras ca 7 romaner, noveller, pjäser eller poesi och texterna diskuteras och analyseras i ett studentdrivet seminarium. Det förekommer även inslag av kreativt skrivande  för att generera diskussion och analys. Seminariediskussionerna omfattar litterära inriktningar, narratologi, läsarstrategier samt litteraturteori. 

Organisation

Kursen är schemalagd med ett tretimmars seminarium varje vecka. Vissa veckor genomförs seminariet asynkront online via pingpong/canvas, adobe connect eller en blog.

Litteratur

Litteraturlista för hösten 2017:

Lewis Carroll. Alice in Wonderland and Through the Looking Glass

Jenny Diski. Only Human

Ian McEwan. Saturday

Jean Rhys. Wide Sargasso Sea

Tom Stoppard. Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

Jeanette Winterson. The Stone Gods

Ytterligare material och då i synnerhet poesi delas ut i samband med seminarier eller via pingpong.

Samtliga titlar beställs till Cremona

Examination inklusive obligatoriska moment

Graderad bedömning u, 3, 4, 5 baserad på kursens alla uppgifter (seminarieförberedelser och deltagande, loggbok, terminsuppsats) ur vilka studenten gör ett urval oh prsenterar en lärandeportfölj för bedömning. Portföljen kan kompletteras med en muntlig examination vid behov eller för ett högre betyg.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.