Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA400 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Jan 2019 em L,  24 Apr 2019 em L,  29 Aug 2019 fm L

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Fredrik Ohlsson


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för de elementära funktionernas egenskaper.
- konstruera funktionsgrafer samt bestämma största och minsta värde.
- tillämpa de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler.
- tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt.
- kunna lösa enklare differentialekvationer.
- tillämpa gränsvärden, derivator, integraler och differentialekvationer på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet.
- på ett logiskt sätt presentera enklare matematiska resonemang.
- redogöra för innebörden av definitioner, satser och bevis samt även kunna genomföra enklare bevis.

Innehåll

Gränsvärde. Kontinuitet.
Derivata, deriverbarhet. Medelvärdessatsen. Växande och avtagande funktion. Lokala maxima och minima. Extremvärdesproblem.
Invers funktion. Arcusfunktionerna. De elementära funktionernas derivator.
Asymptoter, kurvkonstruktion. Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner.
Primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion.
Bestämd och obestämd integral.
Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution.
Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner. Generaliserade integraler.
Separabla differentialekvationer. Linjära differentialekvationer av första ordningen. Exempel på problem som löses med differentialekvationer.
Operatorer, linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.

Beräkningar med Matlab.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom duggor samt en avslutande tentamen. Betygsskala TH.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.