Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY097 - Bildanalys  
Image analysis
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   23 Mar 2019 fm SB_MU   10 Jun 2019 em SB_MU   19 Aug 2019 em SB_MU  
0216 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0316 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Fredrik Kahl

Ersätter

ESS060   Bildanalys SSY095   Image analysis SSY096   Bildanalys


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundkurs i signaler och system (eller motsvarande), inklusive fouriertransform, linjär filterteori (impulssvar, överföringsfunktion, faltning, samplingsteoremet). Grundläggande kunskaper i sannolikhetslära.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en introduktion till algoritmer och matematiska metoder som används inom bildanalys, i en omfattning som gör det möjligt för studenten att hantera industriella bildanalysproblem. Utöver det är ett syfte att hjälpa studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning med och utan dator.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten
- Kunna förklara tydligt och självständigt använda, grundläggande matematiska begrepp inom bildanalys.
- Kunna beskriva och översiktligt förklara den matematiska teorin bakom några centrala bildanalysalgoritmer (såväl deterministiska och stokastiska).
- Ha förståelse för de statistiska principer som används i maskininlärning

Kompetenser och färdigheter

För godkänd kurs skall studenten
- På ett ingenjörsmässigt sätt kunna använda datorpaket för att lösa problem i bildanalys.
- Visa god förmåga att självständigt identifiera problem som kan lösas med metoder från bildanalys, och kunna välja en lämplig metod.
- Självständigt kunna tillämpa grundläggande metoder inom bildanalys till problem som är relevanta i industriella tillämpningar eller forskning.
- Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för lösningen till ett problem inom bildanalys.

Innehåll

Grundläggande bildanalysverktyg: Filtrering, morfologi, skalrumsteori.

Särdragsextraktion: Blob, kant och hörndetektion.

Bild-likhet: Korrelation, mutual information och SIFT-deskriptorn.

Bildregistrering: Robust modellskattning, RANSAC, intensitet-baserade metoder.

Grunderna i datorseende: kamerageometri, epipolargeometri och rörelseskattning

Segmentering: tröskling, multi-atlas-segmentering och graf-metoder.

Maskininlärningsmetoder för klassificering: Närmaste granne, SVM, slumpskogar och neurala nätverk (av faltningstyp).

Formmodeller.

Användningsområden: Datorstödd diagnostik (segmentering, bildregistrering, klassificering), robotseende (rörelseskattning, objekt- och scen-igenkänning) och bildsök.

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar (inklusive gästföreläsningar som ges av industrin eller forskare och visar upp praktiska tillämpningar av bildanalys). Dessutom finns det ett antal övningstillfällen, fyra laborationer och ett projekt. Projektet utförs i grupper om 1-3 personer och avslutas med inlämning av en skriftlig rapport som förklarar det aktuella bildanalysproblemet, en motivering av den valda teorin samt en beskrivning av algoritmer, resultat och slutsatser.

Litteratur

Szeliski, R.: Computer Vision, Algorithms and Applications. Springer, 2010, ISBN: 9781848829343. Det är möjligt att bli godkänd på kursen utan boken genom att använda det material som erbjuds på kurssidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med TH betygsskala, laborationer (godkänd/underkänd), och ett projektarbete (godkänd/underkänd).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.