Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CTE031 - Teknikhistoria
History of technology
 
Kursplanen fastställd 2018-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Efter 28/1 kl 23.59 tas inte fler kursregistreringar emot.
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Per Lundin

Ersätter

CTE030   Teknikhistoria

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av sampelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om karaktäristiska drag i den tekniska utvecklingen. Tyngdpunkten i kursen är förlagd till perioden från 1700-talets mitt fram till idag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp
- Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av teknisk förändring, då och nu
- Uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande text

Innehåll

Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

- Vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Den tekniska förändringens mekanismer
- Tekniköverföring
- Teknikdeterminism
- Teknikens oförutsägbara konsekvenser
- Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
- Ingenjörsprofessionens framväxt
- Framväxten av stora tekniska system
- Teknik och genus

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.