Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU055 - Virtuell produktion  
Virtual production
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 5,2 hp Betygskala: TH   5,2 hp   14 Jan 2019 fm SB   25 Apr 2019 fm M   26 Aug 2019 fm M  
0206 Laboration 2,3 hp Betygskala: UG   2,3 hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Björn Johansson


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Tillverkningsteknik

Syfte

Kursen Virtuell Produktion:
- vinnlägger sig om att utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem med hänsynstagande till både ekonomisk och social utveckling samt med klimat- och miljömässig ansvar.
- fokuserar på den virtuella världens kunskapsfält för en långsiktigt hållbara process- och produktionsutveckling i avsikt att kunna utveckla producerande företags effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet och omställbarhet.
- har syftet att för teknologernas introducera den modern produktionsteknikens grunder och utveckla sådan färdighet med några av den virtuella teknikens verktyg att en fördjupning i ett kandidatarbete blir möjligt.
- syftar även till att väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och fungera som förberedelse för i synnerhet Chalmers Mastersprogram Production Engineering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ur ett produktionsperspektiv sätta begreppet hållbar utveckling i sitt samhälleliga sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete
- redogöra för elementära begrepp och metoder beträffande uppbyggnad och drift av produktionssystem
- redovisa och tillämpa metodik för design av ett hållbart produktionssystem i virtuell miljö samt utföra en materialflödesanalys
- beskriva och använda principerna för lineberedning med avseende på sekvens och balans
- motivera den virtuella världens potential för den moderna produktframtagningsprocessen
- behärska den industriella IT-miljöns grundläggande begrepp och problemställningar samt förklara behovet av en IT-strategi för att möjliggöra systematisk återvinning av information genom hela produktutvecklingskedjan
- redogöra för databasens roll för en effektivt integrerad produkt- och produktionsutveckling, tekniker för versionshantering, den problembild som tillhör floran av olika filformat, samt metoder för dess hantering
- beskriva de viktigaste strategierna och principerna för automatisering
- beskriva olika typer av givare, förstå deras funktion och tillämpningsområden
- redovisa principer för styrning av produktion, samt implementera ett enkelt PLC-program.
(PLC = Programmable logic controller)
- motivera behovet av att kunna kontrollera produktprestanda och producerbarhet under produktframtagningsprocessens beredningsfas
- redogöra för en NC-maskins arbetssätt (CNC-styrsystem) och styrning. (CNC = Computer Numerical Control)
- förklara innebörden av CAD/CAM-kedjan. Beskriva CAM m a p syfte, fördelar, inparametrar och systemets output samt deloperationer och dess kronologi vid en beredning. (CAM = Computer Aided Manufacturing)
- motivera behovet av flexibel produktion och förklara vad en industrirobot är samt beskriva och kunna applicera principerna för dess design och styrning.
- redovisa modell för hur yrkeskunnande utvecklas, olika interaktionssätt för kunskapsöverföring, den motoriska färdighetskunskapens inlärningskurva samt kunna förklara det virtuella lärandets potential och begränsning beträffande operatörsträning

Innehåll

Kursen fokuserar på den virtuella världens teknik och arbetssätt för förståelse och säkring av produktion i termer av öppenhet mot nya möjligheter istället för låta den formuleras av det invant förväntade. I detta perspektiv introduceras:
- Det allmänna produktionssystemets huvudfaktorer
- Faktorer som påverkar produktionssystem
- Riktlinjer för organisering av verkstäder
- Produktionsfilosofier
- Produktivitetsbegreppet
- Automationsteknikens grunder
- Givarteknik
- Industrirobotteknik
- Layoutplanering
- Simulering av produktionsflöden
- Linebalansering
- Ergonomisimulering
- Datorstödd beredning och programmering av NC maskiner
- PLC programmering
- Kunskapsteori och operatörsträning i virtuell värld

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kurshemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad och utgör en viktig informationskälla.

Litteratur

Modern Produktionsteknik: del 2 (Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner)
- Ett antal artiklar som publiceras på kurshemsidan
- Material från föreläsningar

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända övningar, dugga, laborationer, projektrapport och skriftlig
tentamen. I graderingen av slutbetyget viktas tentamen och projektrapporten enligt
följande: Tentamen ger max 50 poäng, projektrapporten ger max 20 poäng. Totalt
70 möjliga poäng. Betygskalan är:
Underkänd - mindre än 30 poäng
Betyg 3 - över 30 poäng
Betyg 4 - över 42,5 poäng
Betyg 5 - över 55 poäng


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.