Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR573 - Modellbyggnad och simuleringsmetodik
Modelling and simulation
 
Kursplanen fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Matematik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Per Medbo

Ersätter

ITR571   Modellbyggnad och simulering ITR572   Modellbyggnad och simuleringsmetodik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen syftar till att ge färdigheter i att självständigt planera, genomföra och värdera simuleringsstudier. Kursen skall ge insikter i när simulering är en lämplig metod, bland annat beroende på frågeställning, tillämpningsområde och tillgängliga resurser och när alternativa angreppssätt kan vara att föredra.

Kursen fokuserar diskret händelsestyrd simulering men syftar också till att ge en översiktlig bild av hela simuleringsområdets möjligheter. Ett centralt tema i kursen är modellbyggnad med tonvikt på hur modeller skall konstrueras för att vara valida avbilder av verkliga system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • avgöra vid en enskild problemsituation om simulering är en lämplig analysmetod,
 • formulera en relevant frågeställning som kan angripas med hjälp av en simuleringsstudie,
 • upprätta en plan för genomförandet av en simuleringsstudie,
 • avgöra vilka datainsamlingstekniker som är lämpliga att använda i en simuleringsstudie,
 • översätta insamlad data till indatamodeller i form av teoretiska fördelningsfunktioner,
 • bygga enkla simuleringsmodeller i en simuleringsprogramvara,
 • känna till och tillämpa verifieringstekniker vid modellöversättning,
 • känna till och tillämpa valideringstekniker i en simuleringsstudie,
 • planera och genomföra ett faktorförsök.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • simuleringsbegreppet,
 • simuleringsteknikens för- och nackdelar,
 • simuleringsteknikens tillämpningsområden,
 • planering och genomförande av simuleringsstudier,
 • konceptuell modellering,
 • datainsamling,
 • indatamodellering,
 • modellöversättning med hjälp av simuleringsprogramvaror,
 • verifiering,
 • validering,
 • försöksplanering och utdataanalys.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationsövningar, projektarbete, seminarier och ett kortfattat skriftligt prov.

Litteratur

Annonseras två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsskalan på kursen är tvågradig, godkänd respektive underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på kursens skriftliga provet, deltagande på kursens obligatoriska moment (dvs. laborationer och seminarier) samt godkända resultat på muntliga och skriftliga avrapporteringar av seminarier, övningar och projetarbete.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.