Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KPO065 - Tissue engineering  
Tissue engineering
 
Kursplanen fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   19 Mar 2019 em SB   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Paul Gatenholm


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser i kemi- och bioteknik.

Syfte

Behovet av organdonationer är ett stort problem i dagens samhälle. Tissue engineering (vävnadsrekonstruktion) är ett nytt område som ämnar skapa artificiella organ för transplantation och kringgår därmed detta problem. Detta område inkluderar biologi, kemi, ingenjörskonst, immunologi samt transplantation. Denna kurs innefattar främst lärandet om vävnaders tillväxt och utveckling samt teoretisk information för design av artificiella vävnader och organ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva principerna för vävnadsrekonstruktion
 • Beskriva kliniska tillämpningar av vävnadstekniska produkter i regenerativ medicin
 • Definiera betydelsen av material i vävnadsteknik med fokus på yt-, mekaniska- och biologiska egenskaper
 • Beskriva olika material och definiera inom vilka tillämpningar dessa material kan appliceras
 • Beskriva olika materialtillverkningstekniker såsom elektrospinning och solvent casting and particulate leaching
 • Beskriva olika tillverkningsmetoder utav vävnadstekniska produkter med fokus på additiv tillverkning, i synnerhet 3D Bioprinting
 • Beskriva de tidiga händelser som inträffar i vävnadsutveckling från första celldelningen
 • Beskriva bildandet av olika organ på grund av genreglering och cellsignalering
 • Beskriva den utrustning som används i cellodlingslaboratorium
 • Beskriva de grundläggande komponenterna i den extracellulära matrisen (ECM) och dess betydelse inom vävnadsteknik
 • Beskriva signaleringsprocessen mellan celler och cell-ECM och hur detta kan påverka cellulära funktioner
 • Definiera betydelsen av bioreaktorer i tissue engineering
 • I teorin, utforma en bioreaktor och lägga tonvikt på de krav som ställs för odling av vävnadstekniska produkter
 • Definiera etiska och rättsliga aspekter av vävnadsteknik i kliniska tillämpningar
 • Utveckla ett projekt inom området tissue engineering som syftar till att lösa kliniska behov

Innehåll

Följande ämnen kommer att behandlas i klassen: Introduktion till cellbiologi, celltillväxt och differentiering, tillväxtfaktorer, in vitro- och in vivo-kontroll av vävnadsutveckling, polymermaterial och tillverkningstekniker som används för bildning av artificiella vävnader, stamceller och deras differentiering, bioreaktorer samt etik och lagstiftning kring tissue engineering

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laboratorie- och projektarbete. Laboratoriearbetet kommer att innehålla en introduktion till sterilteknik, cellskördning och skapande av artificiell vävnad. I grupparbeten kommer eleverna att förbereda bidragsförslag inom tissue engineering av utvalda vävnader / organ för viktiga medicinska behov. Detta skriftliga förslag kommer även att presenteras muntligt.

Litteratur

Tissue engineering; Clemens van Blitterswijk, Jan De Boer, 2:nd edition Academic Press 2014

 

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborationer, projektrapport och projektredovisning . Individuell aktivt deltagande krävs i alla grupparbeten. Betygssättning kommer att återspegla nivån av hela gruppens prestation. Individuell justering av betyg inom gruppen tillämpas om det är relevant.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.