Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT240 - Model-driven engineering
Model-driven engineering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-03 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   20 Mar 2019 fm L,  11 Jun 2019 em L,  19 Aug 2019 fm L
0210 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Thorsten Berger

  Gå till kurshemsida


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 1) en kandidatexamen i Software Engineering, Programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, 2) en godkänd kurs i objektorienterad programmering, t.ex. DAT042, DAT050, DAT055, DAT170, TDA545, TDA550 eller motsvarande, och 3) en godkänd kurs i mjukvarumodellering t ex TDA593 eller motsvarande.
 

Syfte

Standardiserade visuella modelleringsspråk, såsom UML, tagna direkt ur lådan passar sällan en organisations behov. Att utöka modelleringsspråk med nödvändiga konstruktioner och funktioner, eller skapa kompletterande språk, kräver specialistkunskaper utöver kunskap i modellering av programvara. Syftet med kursen är att studenten ska bekanta sig med moderna tekniker och språk/notationer för att skapa, anpassa och omvandla modelleringsspråk.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • förklara följande begrepp: modeller, meta, begränsningar, transformation, semantik, abstrakt och konkret syntax;
 • förklara arkitekturen av samtida modelleringsramverk
 • förklara hur domänspecifika modelleringsspråk kan realiseras inom en samtida modellering ram

Färdigheter och förmågor

 • konstruera domänspecifika språk, t.ex., specificera metamodels och deras syntax och semantik
 • specificera syntax begränsningar
 • realisera metamodels inom ett modelleringsramverk
 • realisera modell-editering inom ett modelleringsramverk
 • realisera modell-validering inom ett modelleringsramverk
 • specificera modell transformationer och realisera dem inom ett modelleringsramverk
 • tillämpa domänspecifik modellering i ett autentiskt fall

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • känna till ny teknik för modelldrivet arbete genom relevanta informationskällor
 • välja lämpliga modelleringsteknik för ett modelleringsverktyg problem till hands

Innehåll

Standardsspråk för visuell modellering, t.ex. UML, passar ofta inte en organisations behov. Att utöka modelleringsspråk med nödvändiga konstruktioner och funktioner eller att skapa ett nytt språk, kräver specialistkunskaper utöver kunskap i programvaru-modellering. Syftet med kursen är att studenterna blir förtrogna med modern teknik och språk/notation för att  skapa, anpassa och omvandla modelleringsspråk.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och ett projekt. Föreläsningarna introducerar varje tema; projektet utforskar teman genom utveckling av ett modelleringsverktyg. Verktyget syftar till att hantera en autentisk situation, och realiseras genom ett samtida modelleringramverk. Projektet består av veckovis iterationer, under vilken modelleringsverktyget stegvis utvecklas. Projektarbetet utförs i grupper, med stöd av en grupphandledare.

Litteratur

Brambilla, Marco, Jordi Cabot, and Manuel Wimmer. "Model-driven software engineering in practice." Synthesis Lectures on Software Engineering 1.1 (2012): 1-182.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av två delar: en skriftlig tentamen (4,5 hp) och ett projekt (3 hp). Den skriftliga tentamen är individuell. Projekt-examinationen baseras på resultatet av gruppens arbete.

För skriftlig tentamen används betygsskalan underkänt, 3, 4, 5.

För projektet används betygsskalan godänd och ej godkänd.

För godkänd (3) på hela kursen, krävs att både skriftlig examen och projektet har erhållit betyget godkänd. För 4 eller 5 krävs att projektet har erhållit betyget godkänd, och skriftlig tentamen har erhållit betyget 4 respektive 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.