Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IMSX20 - Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap
Degree project in Industrial and materials science
 
Kursplanen fastställd 2018-02-22 av vicerektor (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
15,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Examensarbete 15,0 hp Betygskala: UG   7,5 hp 7,5 hp    

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:

Lars Almefelt
Åsa Fasth Berglund
Olof Wranne


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Kurser som utgör nödvändiga förkunskapskrav för det specifika examensarbetet ska vara avklarade. Examensarbetet ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.

Syfte

Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete.
 • Med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.
 • Planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.
 • Kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information.
 • Inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter.
 • Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.
Lärandemålen för examensarbetet utgår från de mål för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning (Dnr C2007/723).

Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Innehåll

Se "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

Organisation

Examensarbetet genomförs företrädesvis i grupp om två studenter, men kan även genomföras enskilt. Se även "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

Litteratur

Litteratursökning med relevans för examensarbetet.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:
 • Godkänd planeringsrapport.
 • Godkänd projektrapport.
 • Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen.
 • Godkänd opposition på ett annat examensarbete.
 • Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar.
Betygsskala: G/U


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.