Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIN213 - Programmeringsteknik  
 
Kursplanen fastställd 2017-06-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk fysik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen, del A 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   06 Apr 2018 fm M   24 Aug 2018 fm J  
0217 Laboration 0,0 hp Betygskala: UG   0,0 hp    
0317 Tentamen, del B 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   08 Jun 2018 fm M   28 Aug 2018 fm SB  

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Jan Skansholm


Ersätter

TIN211   Programmeringsteknik TIN212   Programmeringsteknik


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Programmets kurser under läsperiod 1

Syfte

Alla ingenjörer kommer inte att skriva program, men programvara kommer in i allt fler sammanhang och det är därför angeläget att ha förståelse för de olika stegen i programmakeriet. Att bibringa denna förståelse är det viktigaste syftet med kursen. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Visa grundläggande förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar datorprogram.


Innehåll

Ett datorprogram kan ses som en modell av en verklighet. Det är därför inte förvånande att program innehåller objekt som interagerar och har tillstånd samt beteenden eller förmågor. Speciellt när de senare handlar om lösningen av ett problem, brukar beskrivningen av hur lösningen skall gå till kallas algoritm. Kursen berör något problemlösningstekniker.
Ett datorprogram skall inte bara fungera, dvs lösa det givna problemet, utan det måste också vara välstrukturerat och begripligt. Härigenom kan kostnaderna för konstruktion och underhåll (ändringar) av programvaran hållas nere. Kursen betonar vikten av att man skaffar sig en god programmeringsstil.
Ett datorprogram skall vara anpassat till användaren, inte tvärtom, dvs det skall ha ett bra användargränssnitt. Ingredienser i ett sådant utgörs av bl a grafisk presentation och grafiska verktyg (t ex knappar).

Utöver ovanstående: Lagom genomgång av ett generellt programspråk (senaste året Java). Följande moment behandlas:

- enkla datatyper och uttryck med dessa.
- grundläggande algoritmelement (styrkonstruktioner som if, for, while, ...).
- grundläggande objektorienterade begrepp såsom klasser, objekt och deras tillstånd (instansvariabler) och beteende (instansmetoder),
- arv, polymorfism och dynamisk bindning,
- abstrakta klasser och gränssnitt (interfaces),
- standardklasser för grafiska användargränssnitt och mycket annat,
- konstruktion av egna grafiska komponenter och presentation av den s.k. "Model-View-Controller" arkitekturen,
- händelser och lyssnare,
- felhantering med hjälp av s.k. exceptions,
- sökning på Internet efter dokumentation för standardklasser,
- rekursion,
- något om algoritmer,
- god programmeringsstil.

Kursen kan också ge en allmän orientering om datorer och deras funktion, om vanliga hjälpprogram, om andra programspråk samt om verktyg i programmeringsarbetet - redigeringsprogram, översättare, avlusare m m.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer). På övningarna, som sker i mindre grupper, studeras exempel på sådant som gåtts igenom på föreläsningarna. Övningarna vill också demonstrera en god programmeringsstil. Under laborationerna, som utgör en viktig del av kursen, använder man datorn praktiskt för kodning, körning, felsökning och dokumentation. 

Litteratur

Java direkt av Jan Skansholm

Examination

Skriftlig tentamen i två delar och inlämningsuppgift (laborationer).
Laborationerna pågår under hela kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.